Avís legal

La Fundació ESADE està inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 510 del Registre. Tots els drets reservats.

Fundació ESADE
CIF: G-59716761
Av. Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona - España
Tel.: (+34) 932 806 162
A/e: webmaster@esade.edu


Propietat intelectual
 

La Fundació ESADE (amb seu social a l'avinguda de Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona, Espanya) és titular dels dominis següents:

www.esade.edu
www.esade.es
www.esade.cat
www.esade.com
www.esade.tv
www.esade.net
www.esade.org
www.esade.info
www.esade.biz
www.inspiringfutures.es
www.esadeknowledge.com

Tots els continguts de les pàgines web relacionades amb aquests dominis (inclosos textos, imatges, vídeos, animacions, documentació i qualsevol altre material que hi aparegui) estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i pertanyen a la Fundació ESADE o a les entitats que hi estan vinculades, o bé a tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la Fundació ESADE.

La Fundació ESADE es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diversos continguts oferts per mitjà de les pàgines web relacionades amb aquests dominis, la qual prevaldrà sobre l'establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre ambdós textos.


Exclusió de garanties i responsabilitat

Els continguts de les pàgines web relacionades amb aquests dominis són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a la Fundació ESADE. En cap cas substitueixen la publicitat legal dels actes, ni les disposicions que s'han de publicar formalment en els diaris oficiales, ni la notificació dels actes organitzats per la Fundació ESADE en el marc d'un procediment administratiu.

La Fundació ESADE no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions del sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

La Fundació ESADE no es fa responsable dels continguts de les pàgines o els sistemes de tercers connectats als dominis de la Fundació ESADE mitjançant enllaços.

La Fundació ESADE es reserva el dret de modificar, sense avís previ, els continguts dels dominis, com també els termes i les condicions d'aquest avís.

 

Informació detallada sobre tractament de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Fundació ESADE, CIF G-59716761, amb domicili a la avinguda Pedralbes, 60-62, (08034) de Barcelona; Tel: 93.280.61.62, adreça electrònica: webmaster@esade.edu, www.esade.edu (en endavant ESADE). Pot contactar amb el Delegat  de  protecció  de  dades (DPD) per mitjà de  dpo@esade.edu.  

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

ESADE registra les dades per tenir constància de les persones que, a nivell individual o en qualitat de representant de persones jurídiques, són receptores de la informació de les seves activitats, serveis i iniciatives. Permeten gestionar aquests enviaments. Aquesta informació es pot enviar per un o més dels canals de comunicació utilitzats per ESADE com ara enviaments de textos per correu electrònic, publicacions o avisos a dispositius mòbils.

Quant de temps es conserven les dades?

Les dades personals es conservaran mentre la persona destinatària de la informació no manifesti la seva voluntat de deixar de rebre la informació. En el cas de persones que reben informació per la seva condició de representants de persones jurídiques, les dades es podran eliminar si deixa de ser efectiva aquesta representació. 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Les dades són objecte de tractament amb el consentiment de la persona receptora de la informació la qual en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment. En aquest les seves dades seran eliminades de forma immediata. En el cas de persones que figuren a la llista de destinataris en qualitat de representants de persones jurídiques, les seves dades es tracten per al compliment d’una missió realitzada en interès públic, com ho és garantir la comunicació de ESADE amb altres institucions.

A qui es comuniquen les dades?

Les dades personals no es comuniquen a altres persones si no és amb el consentiment previ de la persona interessada, consentiment que hauria de constar de formular-se de manera explícita. 

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ESADE està tractant les seves dades personals. En cas afirmatiu es té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament i la finalitat a les que es destinen. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar- ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En el cas de la subscripció a canals o serveis d’informació la supressió es fa immediatament després de rebre la sol·licitud de la persona interessada. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Mitjançant un escrit adreçat al delegat de protecció de dades, a la avinguda Pedralbes, 60-62, (08034) de Barcelona.

Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat). En qualsevol moment es pot adreçar directament al Delegat de  protecció  de  dades (DPD) d’ESADE per mitjà de correu electrònic: dpo@esade.edu.