Normativa

Reglament de la biblioteca

Tenen accés a la Biblioteca:
 
 • Els professors, alumnes i personal d'ESADE
   
 • Els professors, alumnes i personal de les institucions que integren la Universitat Ramon Llull
   
 • Els membres d'ESADE Alumni
   
 • Els membres de les institucions que formen part del CSUC (excepte en periodes d’exàmens o situacions de màxima afluència)

    
Més informació

Article 1: Accés
L’accés a la Biblioteca d’ESADE està restringit als membres de la Universitat Ramon Llull i de l’Associació ESADE Alumni, així com a d’altres persones expresament autoritzades mitjançant acords individuals o institucionals.
 
També hi tindran accés els membres de les institucions que formen part del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) excepte en periodes d’exàmens o situacions de màxima afluència.
 
Per accedir a la Biblioteca és imprescindible presentar el carnet vigent de la institució a la qual pertany l’usuari (carnet d’ESADE, de la Universitat Ramon Llull, de l’Associació ESADE Alumni, o de la Universitat membre del CSUC), quan el personal així ho requereixi. Qualsevol altra identificació no serà vàlida.
 
El carnet és personal i intransferible. Qualsevol persona que no presenti el carnet vigent de la seva institució a requeriment del personal, haurà d’abandonar la Biblioteca immediatament.
Article 2: Normes generals
La Biblioteca ha de garantir un entorn de treball adient i un bon ús de les seves instal·lacions i recursos.
 
Per aquesta raó no està permès:
 
 • Menjar a la Biblioteca o entrar-hi amb begudes que es puguin vessar (gots, llaunes, etc.)
 • Produir sorolls que puguin molestar a d’altres usuaris (utilitzar el telèfon mòbil o aparells de música, treballar en grup, conversar, etc.)
 • Faltar al respecte a d’altres usuaris o al personal de la Biblioteca.
 • Causar danys en la documentació, els equips o les infraestructures de la Biblioteca.
 • Manipular els cables dels ordinadors (desendollar-los, desconnectar-los de la xarxa, etc.)
 • Treure de la Biblioteca documents (de qualsevol tipus o suport) que no hagin estat registrats mitjançant el servei de préstec.
 • Treure de la Biblioteca qualsevol document exclòs del servei de préstec (llibres d’etiqueta vermella, revistes, diaris, treballs acadèmics, etc.)
 • Incomplir les condicions establertes en el reglament de préstec.
 • Incomplir la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, que estableix els límits de reproducció i distribució de còpies d’obres subjetes al dret d’autor.
 • Incomplir les condicions legals dels recursos electrònics subscrits per la Biblioteca, que estableixen l’ús personal per a l’estudi o la recerca i sense finalitats comercials, així com els límits d’impressió, còpia o descàrrega.
Així mateix, és obligació dels usuaris mostrar el contingut de les seves bosses i carpetes a requeriment del personal de la Biblioteca en cas que soni l’alarma antifurt.
Article 3: Ús dels ordinadors
La finalitat dels ordinadors de la Biblioteca és la consulta dels recursos d’informació necessaris per a l’activitat acadèmica i de recerca. En situacions de màxima ocupació, la Biblioteca es reserva el dret de limitar l’ús dels ordinadors i dels programaris disponibles per a d’altres fins (treballs particulars, correu electrònic, consulta de notes, xarxes socials, etc.)
Article 4: Incompliment del reglament
L’incompliment d’aquestes normes, després de l’avís del personal, comportarà l’expulsió del responsable en el moment de produir-se.
 
La reincidència o la gravetat de la falta, així com qualsevol comportament no recollit en aquesta normativa però que sigui perjudicial per a la Biblioteca o els seus usuaris, podran comportar l’expulsió del responsable i la seva exclusió de tots els serveis de la Biblioteca per un periode de temps proporcional. Així mateix, s’informarà la Direcció del Programa o Facultat corresponent par que prengui les mesures oportunes.
Bookmark and Share