Assignatures

Una formació en management del màxim nivell que integra matèries diferencials

Des del primer curs, combinaràs assignatures obligatòries del Grau en Direcció d’Empreses amb electives, agrupades per àrees temàtiques, per tal que puguis escollir les que s’ajustin millor a les teves inquietuds i objectius de carrera: amb les electives, podràs anar perfilant el teu itinerari formatiu i orientar-te cap a les sortides professionals que t’interessin més.

Assignatures obligatòries

Primer curs

Fonaments de Comptabilitat Financera


Aquesta assignatura és una primera aproximació a la realitat economicofinancera de l’empresa: entendràs el funcionament de la comptabilitat i estudiaràs els conceptes bàsics per a l’elaboració dels estats financers d’una empresa, a partir de l’estudi de fets comptables o de situacions simples.

 

Més informació

Microeconomia


En aquesta assignatura, podràs adquirir els coneixements i les eines necessaris per analitzar la realitat, des d’una perspectiva econòmica. Seràs capaç d’interpretar, de manera crítica, el funcionament dels mercats i de l’economia, tenint en compte les qüestions relacionades amb la responsabilitat social.

 

Més informació

Matemàtiques Aplicades a la Gestió


Les matemàtiques són imprescindibles per analitzar informació quantitativa: seràs capaç de crear i interpretar models que expliquin la realitat econòmica i financera de l’entorn empresarial, utilitzant amb fluïdesa el llenguatge i els conceptes matemàtics i aplicant el pensament deductiu amb rigor.

 

Més informació

Sociologia


Les empreses actuen en els mercats i els mercats formen part de societats cada vegada més interrelacionades. L’objectiu d’aquesta assignatura és que prenguis consciència com a directiu del teu paper ciutadà i de la teva capacitat per aportar i transformar la societat sobre la base d’uns valors socialment responsables.

 

Més informació

Dret Mercantil


L’objectiu global d’aquesta assignatura és que siguis capaç de prendre decisions empresarials tenint en compte els límits o els condicionaments legals. Et facilitarà, a més, els criteris bàsics per entendre i avaluar els consells i les actuacions dels assessors legals, i decidir sobre la seva conveniència.

 

Més informació

Comptabilitat Financera Avançada


En aquesta assignatura, ampliaràs els coneixements que hauràs adquirit a Comptabilitat i Anàlisi Financera I. La complexitat de les situacions que s’hi treballaran serà creixent i posarem l’accent principalment en la valoració del producte i en el càlcul dels costos. En finalitzar-la, estaràs capacitat per entendre qualsevol situació que modifiqui els estats financers d’una empresa i sabràs com reflectir-la-hi.

 

Més informació

Macroeconomia


En aquesta assignatura podràs ampliar els coneixements adquirits a Microeconomia: seràs capaç d’aproximar-te, d’una manera crítica, als plantejaments, les decisions i les polítiques microeconòmiques. S’hi tractaran, entre d’altres matèries, les variables macroeconòmiques, la política fiscal, el sector financer, la recessió i la crisi.

 

Més informació

Lideratge i Comportament Organitzatiu


L’objectiu d’aquesta assignatura és que prenguis consciència del lloc i de l’efecte que tenen les persones i els processos psicosocials en l’organització. A més, treballarem models explicatius, que t’ajudaran a comprendre millor el comportament de les persones i dels grups de treball.

 

Més informació

Estadística Descriptiva i Probabilitat


En aquesta assignatura, adquiriràs els fonaments teòrics i pràctics necessaris per abordar correctament la presa de decisions davant la incertesa: aprendràs a utilitzar el raonament estadístic i el càlcul de probabilitats i els seus models per guiar-te en la presa de decisions.

 

Més informació

Dret Fiscal


Dret II et proporcionarà els conceptes tributaris bàsics per entendre la importància que té per a una empresa seguir una política fiscal adequada. Al final el curs, estaràs en disposició d’estudiar amb més profunditat el sistema tributari espanyol.

 

Més informació

Idioma Modern I (Anglès)


Dominar l’anglès ja no és un valor afegit, sinó que és imprescindible avui: les transaccions de negocis tenen una naturalesa cada vegada més internacional. Per això, a ESADE et prepararem des del primer curs perquè et comuniquis en anglès i en Business English de forma fluida i efectiva. Al finalitzar Anglès I, hauràs assolit un nivell superior al First Certificate o al B2 del MCER.

 

Més informació

Segon curs

Anàlisi Financera


Els principis i les tècniques de registre comptable permeten esbrinar: 1. La situació patrimonial, financera i econòmica de l’empresa, i 2. L’evolució del patrimoni, de les magnituds fonamentals del balanç i dels indicadors de rendibilitat de la companyia. Amb aquesta assignatura, descobriràs com fer-ho.

 

Més informació

Gestió Digital de la Informació


En aquesta assignatura, aprendràs les múltiples possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació a les empreses. Sabràs com obtenir dades, i dissenyar i implementar sistemes d’informació amb els quals crear o fonamentar nous models d’empresa o d’organització.

 

Més informació

Disseny de Sistemes d’Operacions


Un dels objectius d’aquesta assignatura és que aprenguis no tan sols la funció de l’àrea d’operacions, sinó també com generar valor a les empreses des d’aquesta àrea: mitjançant la innovació, la producció, la logística i la qualitat.

 

Més informació

Economia Empresarial


Alguns dels temes que tractaràs a Economia Empresarial són el poder del mercat, la competència imperfecta, les polítiques de preus, la segmentació dels mercats i les estratègies competitives, entre d’altres. A més, t’introduiràs en les exchange rates i les teories de curt i llarg recorregut.

 

Més informació

Inferència Estadística i Anàlisi de Dades


En aquesta assignatura, adquiriràs alguns dels fonaments teòrics i pràctics que constitueixen la base per fer prediccions, estimacions i contrastos d’hipòtesis. Seràs capaç de transformar la informació en coneixement, la qual cosa t’ajudarà a prendre decisions en escenaris d’incertesa.

 

Més informació

Fonaments de Màrqueting


Amb aquesta assignatura, aprendràs els conceptes fonamentals del màrqueting i n’adquiriràs una base sòlida, que et permetrà prendre decisions adequades com a director de màrqueting. Aquests coneixements els adquiriràs aplicant la metodologia del learning by doing: viuràs l’experiència de dissenyar un procés de planificació de màrqueting.

 

Més informació

Economia Financera


Qualsevol activitat econòmica requereix fonts de finançament. Per això, és decisiu conèixer el funcionament dels mercats financers en la teva formació. En finalitzar l’assignatura, coneixeràs els diferents instruments de finançament i sabràs valorar la seva idoneïtat en cada cas.

 

Més informació

Teoria de l'Organització


Aquesta assignatura s’imparteix en anglès i t’ensenyarà a pensar en termes sistèmics: relacionant l’entorn de l’empresa amb la seva estructura i amb les persones que la integren. L’objectiu és que siguis capaç de comprendre com s’interrelacionen el mercat de treball i les persones amb l’empresa i com s’estructuren les organitzacions.

 

Més informació

Fonaments de l’Excel·lència Operativa


És la continuació de Disseny de Sistemes d’Operacions. En aquesta ocasió, estudiaràs amb profunditat com competir a través de la innovació, com desenvolupar nous productes, processos o serveis, com planificar les operacions o com gestionar la qualitat i el medi ambient, entre d’altres aspectes.

 

Més informació

Sistemes d'Informació


Els sistemes d’informació faciliten la innovació i la flexibilitat a les organitzacions. Amb aquesta assignatura, seràs capaç de: 1. Analitzar l’entorn organitzatiu des de la perspectiva dels fluxos d’informació, i 2. Utilitzar-los per contribuir als processos d’innovació de l’empresa.

 

Més informació

Idioma Modern II (Anglès)


Amb Anglès II, ja tindràs un nivell per poder expressar-te amb més fluïdesa i de forma efectiva, tant en entorns personals com professionals, i seràs capaç d’adaptar-te a les necessitats i a les demandes de diferents audiències o interlocutors.

 

Més informació

Tercer curs

Estratègia Competitiva


L’assignatura es divideix en una part intensiva de teoria, en què tindràs una visió global de l’empresa i dels conceptes clau per prendre decisions estratègiques, i una part pràctica, en què faràs una simulació i aplicaràs les eines i els conceptes apresos.

 

Més informació

Decisions de Màrqueting


És l’evolució de Fonaments de Màrqueting. En aquest cas, aprendràs les estratègies del màrqueting. Fent un símil amb el món dels escacs, podríem dir que a Fonaments de Màrqueting has après el moviment de les peces i ara n’aprendràs les jugades més típiques (escac i mat del pastor, obertures...).

 

Més informació

Finances Corporatives


En aquesta assignatura, aprendràs a fer una planificació financera a llarg termini i a generar valor per a l’accionista. Seràs capaç d’analitzar el cost de capital, a valorar les empreses i a seleccionar les inversions i els recursos que contribueixin millor a aquesta creació de valor.

 

Més informació

Anàlisi de l’Entorn Econòmic


Aquesta assignatura actua com a pont entre Microeconomia, Macroeconomia i Economia Empresarial. En aquest cas, hi estudiaràs economia aplicada, que projecta els fonaments de l’anàlisi econòmica sobre la conjuntura econòmica des de la perspectiva geogràfica i sectorial.

 

Més informació

Competir des d’Operacions


Aquesta assignatura fa un pas més respecte de les assignatures anteriors, amb l’objectiu que siguis capaç d’afrontar els temes més rellevants que ha d’abordar un directiu d’operacions. Hi tractaràs matèries com el disseny de programes de cadena de subministrament, en col·laboració amb màrqueting, benchmarking, direcció per processos, etc.

 

Més informació

Estratègia Corporativa


Aquesta assignatura et permetrà entrar en contacte amb directors generals i debatre amb ells les decisions de la direcció general, adquirir noves eines de gestió estratègica i intensificar els teus coneixements de la realitat empresarial (tant a escala nacional com internacional).

 

Més informació

Tendències en Màrqueting


És l’evolució de Direcció de Fonaments de Màrqueting i Decisions de Màrqueting. En aquesta assignatura, aprendràs a crear. Fent un símil amb el món dels escacs, podríem dir que a Fonaments de Màrqueting has après el moviment de les peces; a Decisions de Màrqueting II, les jugades més típiques, i ara, a Tendències en Màrqueting, aprendràs a crear les teves pròpies jugades, a tenir el teu estil, a seguir les teves estratègies, a elegir campionats...

 

Més informació

Estratègia Financera


En aquesta assignatura, analitzaràs les oportunitats i les amenaces en la creació de valor a través de les finances corporatives. Farem una atenció especial a la dinàmica de l’empresa amb l’entorn empresarial i els mercats financers que en condicionen les possibilitats d’èxit.

 

Més informació

Direcció de Persones


L’objectiu d’aquesta assignatura és facilitar-te una bona comprensió dels criteris i els processos que intervenen en la gestió de persones en diversos entorns organitzatius. Coneixeràs les eines i els instruments necessaris per gestionar el talent, sempre des del punt de vista humà, de vinculació i de treball en equip, i tenint en compte la responsabilitat social corporativa.

 

Més informació

Direcció de Sistemes d’Informació


Amb aquesta assignatura, aprendràs a dissenyar una estratègia de sistemes d’informació alineada amb l’estratègia organitzativa. Seràs capaç d’identificar i aplicar els aspectes rellevants del govern de les tecnologies de la informació, fent èmfasi especialment en el seu caràcter transversal.

 

Més informació

Entorn Sociopolític de l’Empresa


En aquesta assignatura, aprendràs a analitzar els elements fonamentals de l’entorn tecnoeconòmic, social, polític i cultural de les organitzacions. Comprendràs l’impacte que produeixen en el seu entorn i tindràs una visió global/local de la realitat. Essent conscient de tot això, podràs generar un compromís professional i cívic amb la societat.

 

Més informació

Idioma Modern III (Anglès)


A Anglès III, adquiriràs les habilitats necessàries per estudiar i participar, de forma efectiva, a classes en universitats estrangeres, i preparar-te així per a l'intercanvi de quart. A les classes, ens centrarem en les àrees relacionades amb el management i el Business English.

 

Més informació

Quart curs

Programa d’Intercanvi Internacional


A quart, cursaràs un semestre del grau en una de les 81 universitats d’arreu del món amb les quals ESADE té convenis d’intercanvi. Per la seva banda, alumnes d’aquestes universitats fan el seu període d’intercanvi a ESADE, a qual cosa proporciona a les classes una visió encara més internacional.

 

Més informació

Pràcticum


A quart, faràs un semestre de pràctiques professionals obligatori. Durant les pràctiques, ocuparàs un lloc de treball real en una empresa de primer nivell nacional o internacional. Hi podràs aplicar tot el que hauràs après al grau i adquiriràs habilitats i competències que tan sols s’adquireixen exercint la professió.

 

Més informació

Capstone Module: Imagine the Future of Business in 2030


Durant el Capstone Module, faràs una labor de consultoria per a una empresa real. Treballaràs en equip amb els teus companys per tal de definir les tendències del mercat i els possibles escenaris de futur del seu sector. Després de definir-los, plantejareu a l’empresa la millor estratègia que ha de seguir per tenir èxit en aquests nous escenaris.

Treball final de grau


A quart, hauràs de fer un treball individual, que hauràs de presentar a final de curs i on podràs posar en pràctica els coneixements i les habilitats adquirits al llarg del grau. Podràs elegir entre desenvolupar un business plan; un in-company business project, relacionant el treball amb les teves pràctiques, o una Tesina Final de Grau.

1. Business Plan

2. In-Company Business Project

3. Tesina Final de Grau

Electives

Primer i segon

Operation, Innovation & Data Science

Economics, Finance & Accounting

Liberal Arts and Social Sciences

People Management and Organisation

Strategy and General Management

Marketing

Tercer i quart

Operation, Innovation & Data Science

Economics, Finance & Accounting

Liberal Arts and Social Sciences

People Management and Organisation

Strategy and General Management

Marketing