Emprenedories socials

Updates

Inversión con un enfoque de género: Cómo las finanzas pueden acelerar la igualdad de género para América Latina y el Caribe

+DESCARGAR PUBLICACIÓN

Inversión con un enfoque de género: Una oportunidad para el ecosistema de la empresa social europea

+DESCARGAR PUBLICACIÓN

Mujeres con Impacto. Ecosistema de mujeres emprendedoras sociales en España

+DESCARGAR PUBLICACIÓN

ESocial HUB, el punt de trobada de l'empresa i l'emprenedoria social
 

+Info

Projectes

Inversió amb un enfocament de gènere: Com les finances poden accelerar la igualtat de gènere per a Amèrica Llatina i el Carib


Quan dones i homes compten amb igualtat d'oportunitats i drets, el creixement econòmic i el desenvolupament so- cial s'acceleren. Cada vegada més informes demostren que invertir en les dones no només constitueix un imperatiu moral, sinó que a més genera significatives oportunitats econòmiques i de negocis. ESADE, com a escola de negocis compromesa a desenvolupar societats més justes i sostenibles, considera la igualtat de gènere un desafiament prioritari i una oportunitat. La inversió amb un enfocament de gènere es caracteritza per incloure aquelles inversions en empreses dirigides per dones, que promoguin la igualtat de gènere en el lloc de treball i que desenvolupen productes i serveis que impacten positivament a les dones. A nivell mundial, la inversió amb un enfocament de gènere ha crescut en els últims anys. En 2018, els vehicles d'inversió privat van ascendir a més d'US $ 2,2 mil milions i va, en els mercats públics, es van invertir US $ 2,4 mil milions en actius sota gestió (AUM, per les sigles en anglès). No obstant això, en el cas d'Amèrica Llatina i el Carib, encara existeixen escassos productes i vehicles d'inversió amb perspectiva de gènere.
 

Publicació: Inversión con un enfoque de género: Cómo las finanzas pueden acelerar la igualdad de género para América Latina y el Caribe

 

Investigadores:  Leonora Buckland, Mar Cordobés, Stephanie Oueda Cruz y Lauren Murphy.

 

Amb la col·laboració de BID Invest (Grup del Banc Interamericà de Desenvolupament), curs 2018-2019
 

 

Inversió amb un enfocament de gènere. Una oportunitat per a l'ecosistema de l'empresa social europea


Aquest estudi es basa en una revisió exhaustiva de la bibliografia i una recerca qualitativa i quantitativa, fonamentada en més de quaranta entrevistes qualitatives semiestructurades, realitzades a Espanya i a Europa, i en una enquesta a 100 emprenedores i emprenedors socials espanyols per tal d’analitzar la qüestió de l’accés al crèdit. Hi ha diversos elements interessants en aquest estudi: és la primera vegada que es duu a terme una recerca amb profunditat específicament sobre l’accés al crèdit dels homes i les dones emprenedors socials (per tal d’aïllar l’efecte de gènere), i és el primer intent de cartografiar les iniciatives d’inversió des de la perspectiva de gènere a Europa en el sector de l’empresa social i d’investigar les actituds dels inversors socials europeus sobre aquest tema.

 

En definitiva, aquest estudi espera impulsar iniciatives per aconseguir que el sector de l’empresa social tingui més consciència de gènere a Europa (particularment a Espanya), reduir les barreres amb què es troben les empreses socials dirigides per dones, fomentar el diàleg i la col·laboració entre el sector de l’empresa social i el moviment per la igualtat de gènere, i possibilitar que aquest sector es converteixi en un exemple inclusiu de gènere i en un instrument per assolir la igualtat de gènere.

 

Publicació en versió castellana: Inversión con un enfoque de género: una oportunidad para el ecosistema de la empresa social europea

 

Publicació en versió anglesa: Gender Lens Investing: An Opportunity for the European Social Enterprise Ecosystem

 

Investigadors: Mar Cordobés i Leonora Buckland

 

Amb la col·laboració de la Fundación EY, curs 2017-2018

Dones amb Impacte. Ecosistema de dones emprenedores socials a Espanya


És un projecte que presenta l’ecosistema de l’emprenedoria social de les dones a Espanya i les principals iniciatives adreçades a donar suport i visibilitat a les emprenedores socials, tant a Espanya com a escala internacional. A més, identifica les principals barreres que les emprenedores socials han d’afrontar i les palanques de canvi que poden potenciar la seva participació.

 

Publicació: Mujeres con Impacto. Ecosistema de mujeres emprendedoras sociales en España

 

Investigadora: Mar Cordobés

 

Amb la col·laboració de la Fundació Abertis i de la Fundación EY, promotora de l’Institut d’Innovació Social, curs 2016-2017

ESocial Hub. Compartint coneixement per a l'empresa social


El projecte ESocial Hub va néixer de la necessitat de disposar d’un entorn acadèmic de referència per als emprenedors socials, a través del qual canalitzar i difondre coneixement rellevant per a l’emprenedoria social i conformar una xarxa internacional amb els participants de l’ecosistema. Per a l’assoliment d’aquest objectiu, es va dissenyar una web de fàcil navegació i usabilitat, que, d’una banda, permet ordenar en un mateix espai estudis i informacions d’interès sobre les empreses socials, generats tant per ESADE com per altres agents, i, d’altra banda, posa a disposició dels usuaris un directori virtual d’empreses socials i la divulgació d’estudis de casos i d’altres informes que puguin sorgir de l’anàlisi de les dades del directori.

 

https://www.esade.edu/esocialhub/

 

Equip de treball: Alfred Vernis, Adrià Cuenca, Laura Guindeo i Mireia López

 

Amb la col·laboració de Porticus i del BBVA, cursos 2015-2016 i 2016-2017

Momentum Project


Iniciativa conjunta d’ESADE i el BBVA, que va comptar amb la col·laboració de PwC, entre 2011-2016, adreçada a promoure l’emprenedoria social. Per acomplir aquest propòsit, Momentum va desenvolupar dues línies de treball: un programa per consolidar i augmentar l’impacte d’aquestes emprenedories i la creació d’un ecosistema de suport a l’emprenedor social.

Arran de l’experiència i de l’aprenentatge, van sorgir algunes publicacions de gran interès per a l’ecosistema emprenedor i l’empresa social.

 

Més informació

Informe MicroBank. Informe sobre l’impacte dels microcrèdits


La col·laboració entre l’Institut d’Innovació Social d’ESADE i MicroBank s’inicia l’any 2008 amb la redacció de continguts de caràcter social per al campus amb l’objectiu inicial de convertir-lo progressivament en un espai d’aprenentatge útil per a totes les entitats col·laboradores de l’entitat financera. L’any 2009, s’inicia l’elaboració d’un estudi anual centrat a analitzar el perfil del beneficiari dels microcrèdits i de les empreses impulsades amb aquests instruments, per tal d’analitzar-ne l’impacte financer sobre la situació econòmica i social dels seus beneficiaris i, especialment, per a la creació d’ocupació i la consolidació de les microempreses impulsades amb els microcrèdits. A nivell metodològic, l’estudi s’ha basat en la realització d’enquestes de caràcter qualitatiu a una mostra de beneficiaris de microcrèdits seleccionats per l’entitat des de l’inici de la seva activitat. A més, l’estudi ha tingut un focus temàtic específic cada any, que s’ha traduït en l’elaboració d’un article inicial de fons sobre aquest tema i en l’adaptació del qüestionari per tal de potenciar l’anàlisi de segments específics d’emprenedors i emprenedores.

 

Publicacions:

Informe Impacto Microcrédito. 10 años

Informe Impacto Microcréditos 2017

Informe Impacto Microcréditos 2016

Informe Impacto Microcréditos 2015

 

Investigadora: Mar Cordobés

 

Amb la col·laboració de MicroBank

Women Innovators for Social Business in Europe (WISE)


El projecte WISE va elaborar un programa integral de formació i desenvolupament adreçat a dones emprenedores a Europa que volien posar en funcionament una empresa amb impacte social. El pla de formació i de desenvolupament del negoci, basat en unes metodologies innovadores i amb un pla pedagògic vivencial dissenyat des d’una perspectiva orientada a l’usuari, preveia també la creació de la primera xarxa europea virtual de dones emprenedores socials.

 

http://wise4women.eu

 

Investigadores: Mònica Grau, Sonia Navarro, Alfred Vernis, Clara Navarro i Elena Rodríguez

 

WISE és finançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. És un projecte conjunt de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE, la University of St. Gallen (Suïssa), Freims (Àustria), la European Sustainability Academy (Grècia), Hub Zagreb (Croàcia) i DESA Dubrovnik (Croàcia). Cursos 2013-2014 i 2014-2015

SEKN: Iniciatives en el sector de baixos ingressos


La missió de la Xarxa de Coneixement sobre Emprenedories Socials (Social Enterprise Knowledge Network, SEKN), consisteix a avançar en el terreny del coneixement i la pràctica de les empreses socials a través de la recerca conjunta, l’aprenentatge compartit, l’ensenyament centrat en l’alumnat i l’enfortiment de les capacitats de les institucions de formació executiva a fi de servir les seves comunitats respectives.

 

Amb la col·laboració de FEMSA