Aquest contingut està relacionat amb les següents etiquetes:

Un estudi d’ESADE i Mercer revela que els fons de pensions d’ocupació continuen essent el sistema més rendible d’estalvi col·lectiu

Als darrers deu anys, la rendibilitat neta mitjana dels fons d’inversió i dels de pensions individuals ha estat molt similar (del 2,2 % i el 2,5 %, respectivament), mentre que la dels fons de pensions d’ocupació s’ha ampliat fins al 3,6 %

Els fons de pensions d’ocupació tenen una rendibilitat neta significativament superior als fons d’inversió i als fons de pensions individuals. A més, incorren en un nivell de risc menor, de manera que l’eficiència en la gestió és clarament millor. Aquesta és la conclusió principal de la tercera edició de l’estudi Situación del ahorro colectivo en España. Resultados históricos de los fondos de inversión y de pensiones, elaborat per Mercer i ESADE Business School. L’informe, que s’ha presentat avui al campus d’ESADE a Barcelona, analitza el comportament, al llarg dels deu darrers anys, dels 1.359 vehicles d’estalvi col·lectiu amb deu anys o més d’història.

Aquesta conclusió resulta més evident en segmentar els vehicles d’estalvi en funció del seu nivell de risc i separar els resultats dels fons mixtos respecte dels fons purs. Pel que fa als fons mixtos, és fonamental una bona col·locació estratègica dels actius (asset allocation).

Segons Carmen Ansótegui, professora d’ESADE i un dels autors de l’estudi, “la millor relació entre la rendibilitat i el risc en els fons de pensions d’ocupació s’explica per l’existència de les comissions de control, que fan que aquests fons tinguin millors estructures de governança i estratègies d’inversió més eficients, que es demostren més rendibles a llarg termini”.

D’altra banda, l’estudi d’ESADE i Mercer assenyala també una relació positiva entre la dimensió dels fons i una millor rendibilitat. D’entrada, s’observa que, en totes les tipologies, el 25 % dels fons acumulen més del 80 % del patrimoni. No existeix cap evidència de relació entre la dimensió i la rendibilitat, excepte en els fons de pensions d’ocupació.

 “Els fons de pensions d’ocupació més grans, cadascun amb el seu nivell de risc, estan aconseguint rendibilitats millors que la mitjana”, ha assenyalat Xavier Bellavista, director de l’Àrea d’Inversions de Mercer i coautor de l’estudi. “La importància de definir una bona estratègia d’inversió –cosa que considerem que estan fent els fons de pensions d’ocupació més grans– és clau per aconseguir rendibilitats interessants en el futur. Històricament, els fons espanyols han presentat en les seves inversions un biaix cap a la renda variable i la renda fixa europea; per tant, els seus resultats als darrers anys s’han vist influïts pels d’aquests actius”, ha assenyalat.

Entre d’altres conclusions, l’informe analitza algunes de les tendències que s’observen en la indústria de la gestió d’actius, i considera que, malgrat la importància creixent de la gestió passiva, la gestió activa i les gestores especialistes continuaran tenint un paper fonamental, i fins i tot més important en el futur. Les gestores boutiques i les gestores internacionals seguiran incrementant la seva importància en el mercat espanyol, perquè ofereixen solucions interessants per als estalviadors, però el seu èxit pot venir, en part, per la complementarietat amb l’oferta dels grans grups nacionals.

Com a conclusió, veient la tendència de l’estalvi de les famílies espanyoles, que presenta el nivell més baix dels últims deu anys, destaca la necessitat imperiosa de més educació financera. “L’educació financera genera rendibilitat”, ha comentat Jordi Fabregat, professor d’ESADE i també coautor de l’estudi. Es demostra que, amb bones estratègies d’inversió, es pot construir un nivell d’estalvi suficient a mitjà i a llarg termini.

+