Inici Coneix ESADE Serveis Secretaria Acadèmica

Secretaria Acadèmica

La Secretaria Acadèmica és el servei encarregat d’administrar els expedients acadèmics dels alumnes. Si necessites una còpia compulsada de l’expedient o un certificat de matrícula, no dubtis a sol·licitar-los a través de la nostra aplicació EOffice. A Serveis, trobaràs tota la informació dels diferents tipus de certificats disponibles.

Si estàs interessat a matricular-te en algun dels graus universitaris o màsters d’ESADE, l’oficina d’Admissions podrà atendre qualsevol pregunta que tinguis sobre el tema. Gràcies per visitar-nos!

Serveis

  • Certificats

    Els alumnes que ja tenen accés a la intranet es poden connectar a la Secretaria Acadèmica Virtual, EOffice, per sol·licitar documents oficials mentre estiguin matriculats a ESADE i fins a un any després de la graduació.

  • Verificacions

    Si necessites verificar qualsevol de les titulacions dels nostres alumnes (obtingudes a ESADE):

    - Fes clic aquí si és una certificació digital (Blockchain).

    - Del contrari, envia un missatge a verifications@esade.edu i adjunta-hi l’autorització pertinent, signada per l’alumne.

Clau pública d’ESADE

Tots els certificats expedits i publicats per ESADE utilitzant la tecnologia de blockchain han estat signats digitalment per la institució utilitzant la seva clau pública de blockchain.

L’única clau vàlida que ESADE utilitza per signar els seus certificats és: 02a09d633594aed0482e243fa8cc4372801e91137a622f61e81e597773f361022d

Preguntes més freqüents

Certificats

1. Quant de temps es triga a emetre un certificat acadèmic?


El temps ordinari per emetre un certificat o una còpia compulsada és de 4 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la data de registre de la sol·licitud. Oferim un servei urgent, amb un cost extra de 10 €, que garanteix disposar del document en 48 hores.

El temps de lliurament de còpies compulsades de programes d’assignatures és d’una setmana.

2. Quan rebré la recompensa per la matrícula de honor?


El dret de rebre un certificat de matrícula d’honor i la possibilitat d’optar a una recompensa s’estableixen a la normativa interna de cada programa.

Un cop sol·licitat el certificat de matrícula d’honor a través del portal EOffice, el temps d’expedició és de 4 a 7 dies hàbils. Tan bon punt es disposa d’aquest certificat, s’ordena la transferència de la recompensa, si escau. Els pagaments s’efectuen cada divendres.

3. Què és un certificat acadèmic i com el puc sol·licitar?


En general, un certificat acadèmic és la certificació de l’expedient acadèmic de l’estudiant a través d’una transcripció oficial de notes.

Per defecte, en aquesta transcripció no s’hi indica ni la nota mitjana oficial, ni la nota mitjana d’ESADE, ni la posició en el rànquing. Si l’alumne vol que aquesta informació aparegui en el certificat, ho ha d’especificar en sol·licitar-lo.

Per obtenir certificacions amb un text més detallat, consulta els diferents tipus de certificats que oferim.

Qualsevol alumne que tingui accés a MyESADE pot sol·licitar un certificat a través del portal EOffice. Els antics alumnes han de posar-se en contacte amb la Secretaria Acadèmica si volen sol·licitar qualsevol d’aquests serveis.

4. Quines són les taxes d’emissió d’un certificat acadèmic?


Les taxes d’emissió de certificats acadèmics són les vigents d‘acord amb el que disposa la Generalitat de Catalunya. La relació de tarifes la trobaràs a l’aplicació d’EOffice, o també pots adreçar-te a la Secretaria Acadèmica per obtenir aquesta informació.

Els certificats que se sol·licitin amb vista a obtenir o renovar la targeta de família nombrosa o el permís de residència, així com els certificats necessaris per sol·licitar una beca, estan exempts de taxes.

Títol

1. Quan puc sol·licitar el meu títol?


Tan bon punt hagis finalitzat els estudis i satisfet tots els requisits del programa, se t’activarà a EOffice l’opció per sol·licitar el títol.

2. Com puc recollir el títol (oficial) si no visc a Barcelona?


Si tens pendent de recollir un títol oficial i vius a Espanya (però fora de la província de Barcelona), pots demanar recollir-lo a la Delegació del Govern espanyol que tinguis més a prop de casa. Si vius fora d’Espanya, pots demanar que te l’enviïn a un consolat o a una ambaixada d’Espanya. Per a això, cal que et posis en contacte amb la Secretaria Acadèmica.

3. Quina diferència hi ha entre un “màster oficial” i un “màster propi” (titulació específica de la URL)?


Un màster oficial és el que compleix tots els requisits establerts a l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010).

 

Ha de seguir un procés de validació, control i acreditació, d’acord amb els criteris del nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i té el reconeixement acadèmic del Ministeri d’Educació, que n’acredita la validesa a Espanya, d’acord amb el model europeu.

 

El seu objectiu és oferir un programa especialitzat, ja sigui en una àrea professional o de recerca. Atorga entre 60 i 120 crèdits del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), calculats sobre la base de la càrrega de treball (hores) que l’estudiant hi ha de dedicar. Per obtenir l’admissió a un programa oficial de màster, és essencial estar en possessió d’un títol universitari oficial. Al seu torn, un cop finalitzat el programa de màster, es pot accedir a un programa de doctorat (és a dir, presentar una tesi doctoral).

 

Un màster oficial atorga punts en els concursos d’oposicions espanyols.

 

Un “màster propi" (específic de la Universitat Ramon Llull) també segueix un procés d’avaluació i de control de la qualitat, però només internament (és a dir, dins la pròpia universitat).

 

Busca proporcionar una formació més flexible i diversificada, amb una especialització professional o acadèmica, o bé actualitzar els coneixements d’acord amb les demandes actuals de formació permanent (life-long learning). Així mateix, atorga entre 60 i 120 crèdits ECTS, basats en la càrrega de treball de l’estudiant. Per poder accedir a un “màster propi”, en general, cal tenir abans un títol oficial. A vegades, és possible accedir a aquest tipus de programa sense disposar d’una titulació oficial, però en aquests casos el títol final que es confereix és un diploma d’extensió universitària i no un títol de màster. El “màster propi” no permet accedir a cap programa de doctorat ni dóna punts per a les oposicions.

4. Per emplenar el formulari de sol·licitud del títol, necessito tenir la data d’expedició del meu DNI. On la puc trobar?


El document nacional d’identitat o DNI és el document d’identificació de referència que expedeix el teu país, ja sigui una targeta d’identitat o bé el passaport.

5. Pot venir a recollir el meu títol una altra persona en nom meu?


Sí. Per recollir un títol privat (d’ESADE) o un títol propi de la URL, n’hi ha prou amb una autorització escrita, signada per tu, en què s’indiqui el nom i el número del document d’identitat de la persona que el vindrà a recollir per tu. (Haurà de presentar l’original del document d’identitat que contingui el mateix número en recollir el teu títol.)

En canvi, si es tracta d’un títol oficial, només el pot venir a recollir una tercera persona si disposa d’un poder notarial que l’habiliti per fer-ho.

6. Com puc obtenir una còpia compulsada d’un títol oficial?


Només els organismes públics (com els ajuntaments) i els notaris públics estan autoritzats a fer còpies compulsades de títols oficials.

7. Voldria sol·licitar el meu títol, però encara estic fent les pràctiques. Puc?


Només podràs sol·licitar el títol quan hagis acabat les pràctiques i el contracte corresponent hagi finalitzat.

Qualificació

1. Com es puntuen les assignatures?


Al curs 2005-2006, entre les mesures per a la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, es va adoptar el sistema de qualificació que va establir el Ministeri d’Educació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, BOE 18.09.2003). A partir de llavors, va començar a aplicar-se aquest barem: 0-4,9: Suspens, 5,0-6,9: Aprovat, 7,0-8,9: Notable, 9,0-10: Excel·lent.

La menció de “Matrícula d’honor” (MH) es pot atorgar (encara que no necessàriament) a un nombre limitat d’estudiants –el 5 % dels matriculats en una mateixa assignatura en un any acadèmic– que hi hagin obtingut una nota de 9,0 o superior.

Documentació legal espanyola

1. Com puc sol·licitar un NUSS (número de la Seguretat Social)?


Pots sol·licitar el teu NUSS a través d’ESADE (en el termini que especifiqui el teu programa – posa’t en contacte amb el programme manager) o directament a qualsevol oficina de la Seguretat Social. Per fer-ho, has d’emplenar l’imprès imprès TA.1 i aportar una fotocòpia del DNI (anvers i revers) o, en el cas dels residents estrangers, el TIE o el NIE (anvers i revers).

Contacte

Tel.: +34 932 806 162
A/e: Secretaria_Academica@esade.edu
Mapa: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona