Una institució acadèmica socialment responsable

ESADE està compromesa amb la seva responsabilitat social, concepte que inclou les dimensions de la responsabilitat social (el model de gestió, el focus estratègic del qual està format per les responsabilitats socials i ambientals), l’ètica (els valors) i la sostenibilitat (els resultats i els impactes). Creiem que aquestes tres dimensions s’han d’incorporar i integrar a la nostra escola de manera transversal i alineada amb la nostra missió, la nostra identitat i les nostres pràctiques del dia a dia.

La responsabilitat social és un dels pilars que regeixen els nostres esforços acadèmics i de recerca, com també una de les nostres prioritats estratègiques, perquè creiem que el nostre paper com a escola de negocis i de dret implica quelcom més que el mer desenvolupament dels coneixements i de les habilitats dels nostres estudiants, els quals, com a agents actius de la transformació social, també hem d’educar en valors perquè participin activament en la detecció i la solució dels problemes socials. La nostra responsabilitat implica assumir un paper de lideratge en la creació d’una cultura de responsabilitat social en la societat a través de les nostres pròpies accions i exemples, i estem compromesos amb la defensa dels ideals, les responsabilitats i els objectius d’una institució acadèmica socialment responsable.

En definitiva, la responsabilitat social d’ESADE es materialitza quan desenvolupa les seves línies missionals –la formació, la recerca i el debat social–, i també en la seva cultura i en la seva praxi institucional, en tot el que afecta la comunitat acadèmica, en les diverses accions i iniciatives socials i de cooperació, en l’ús racional i sostenible dels recursos i, en definitiva, en les seves pràctiques de govern, transparència i rendició de comptes.

Pla director d'RS-ESADE

En iniciar el seu mandat, la directora general va expressar el desig de “continuar avançant per esdevenir una institució acadèmica cada vegada més socialment responsable”.

Amb la finalitat d’integrar la responsabilitat social d’ESADE en el Pla estratègic institucional, el setembre de 2010 la directora general va convocar una task force, integrada per directius i professors experts d’ESADE, amb vista a reflexionar sobre el tema i elaborar un Pla director de responsabilitat social (RS-ESADE, 2011-2014).

En el marc del Pla estratègic institucional 2014-2018, s’ha definit un nou Pla de RS-E, el qual, a banda de recollir, integrar i fer visibles els diversos projectes i iniciatives que es duen a terme en els vuit àmbits que integren el model RS-ESADE (formació, recerca, debat social, comunitat ESADE, polítiques institucionals, responsabilitat mediambiental, acció social, transparència i rendició de comptes), se centra en el compliment dels objectius definits.

El Pla director d’RS-ESADE té el propòsit fonamental de contribuir a assolir la visió d’ESADE 2020: ser una institució acadèmica de referència global que inspira i capacita persones i organitzacions per tal de desenvolupar lideratges innovadors i socialment responsables, a fi de construir un futur millor.

Conscients que el compliment de la visió requereix un procés de millora contínua, l’aspiració del Pla director és aconseguir que ESADE sigui, cada vegada més, una institució acadèmica socialment responsable i sostenible en tots els seus àmbits i línies d’actuació.

Per tal de desenvolupar el Pla director, la task force es va inspirar en un model propi (Losada, Martell i Lozano, 2011) que, de manera sistèmica i transversal, planteja les preguntes i les accions a desenvolupar en les diferents línies estratègiques i en els diversos subsistemes.

ESADE entén la seva responsabilitat social de forma àmplia, de manera que n’abasta totes les línies d’actuació: per exemple, quan introdueix dilemes ètics o casos de responsabilitat social en la formació; quan aprofundeix temes de responsabilitat social o el binomi innovació-sostenibilitat; quan publica el Llibre blanc de la iniciativa emprenedora a Espanya, i quan dóna suport als emprenedors socials a través del Momentum Project; quan millora les seves pràctiques en polítiques de diversitat i conciliació, o quan aposta per una política de beques que atreu persones amb talent però sense prou recursos econòmics; quan promou l’anàlisi i el debat sobre la situació econòmica, l’atur i els reptes socials; quan col·labora amb diverses ONG en la seva acció social i promou iniciatives solidàries; quan redueix significativament el consum de paper, i quan potencia la cooperació internacional mitjançant el Programa SUD del Servei Universitari per al Desenvolupament.

Pla Director RS-ESADE-Inspiració

La task force va fer un diagnòstic integral i, a cada etapa, va dur a terme un procés de reflexió i anàlisi. A continuació, va elaborar una proposta de Pla director d’RS-ESADE amb objectius específics en les seves línies estratègiques missionals –la formació, la recerca i el debat social– i en la cultura organitzativa i les polítiques institucionals. El pla inicial el va aprovar el Comitè Executiu el desembre de 2011.

Posteriorment, es van definir els àmbits d’actuació, els plans d’acció i els projectes, es van assignar responsables i se’n va detallar el calendari d’implementació. Finalment, el Pla director d’RS-ESADE 2011-2014 fou aprovat pel Comitè Executiu el desembre de 2012 i, recentment, se n’han aprovat els indicadors estratègics i operatius de seguiment.

El curs 2012-2013 es va dedicar a la socialització, la comunicació i la sensibilització del Pla RS-E entre la comunitat interna, com també a la implementació dels primers projectes. A partir d’aquest curs, els professors i directius que van integrar la task force que va impulsar el Pla RS-ESADE es converteixen en el Consell Assessor que aportarà anàlisis i retroalimentació per al procés de millora contínua de la institució.

Durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015, s’han desenvolupat els més de 50 projectes i iniciatives definits en els diferents àmbits d’actuació que conformen el model RS-ESADE.

A partir del curs 2015-2016, s’implementaran els nous projectes i iniciatives definits en el Pla director de RS-E 2014-2018.

Objectius d’RS-ESADE 2014-2018

1. Col·laborar en diverses polítiques i línies d‘actuació institucionals, promovent el model RS-ESADE i el seu enfocament.

2. Col·laborar amb la comunitat per tal de promoure l’adopció de conductes i hàbits més responsables en els àmbits social i mediambiental.

3. Col·laborar i coordinar iniciatives i projectes amb els principals stakeholders i amb les institucions nacionals i internacionals de referència en aquest àmbit.

4. Promoure la comunicació, la transparència i la rendició de comptes d’ESADE, com a institució socialment responsable, a través dels seus principals projectes i iniciatives.

5. Desenvolupar el programa d’acció social institucional i coordinar les iniciatives solidàries i de cooperació, implicant-hi la comunitat d’ESADE.

Una mica d'història

La responsabilitat social d’ESADE consisteix, fonamentalment, a complir amb la seva raó de ser, amb la seva missió institucional. És una tasca que concerneix a totes les persones que formen part de la comunitat d’ESADE des de fa més de 55 anys. Es tracta d’una dimensió que no apareix ara com una novetat, sinó que forma part de l’ADN institucional des de la fundació d’ESADE.

La trajectòria d’ESADE en temes de responsabilitat social (RS) i els compromisos adquirits en el marc de diverses organitzacions internacionals es remunten a molts anys enrere, com es pot constatar en l’itinerari que ha seguit els darrers deu anys.

L’any 2009, es va fer un informe que, sense pretensió de ser exhaustiu ni definitiu, intentava recollir el conjunt d’accions i iniciatives que es desenvolupaven en l’àmbit de la responsabilitat social a ESADE per poder descriure-les i donar-los visibilitat, i així disposar d’una eina de diagnòstic sobre la qual poder treballar i elaborar un primer pla d’acció de responsabilitat social. Per això, es va comptar amb la col·laboració de diverses persones, serveis i departaments.

L’objectiu general va consistir a formalitzar i institucionalitzar una política interna de responsabilitat social que permetés a l’organització aprofundir en aquesta cultura i contribuir així a la realització de la missió i de la raó de ser institucionals.

Per tal d’elaborar l’informe esmentat, es van utilitzar com a guia els indicadors de la Global Reporting Initiative (GRI), el model d'RScat per a pimes, desenvolupat per l’Institut d’Innovació Social, i l'SGE 21 (Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable). A partir d’aquestes fonts, es va adaptar un guió propi, que es va desenvolupar i es va ampliar amb la informació recollida en les més de trenta entrevistes amb responsables de diferents unitats i serveis d’ESADE.

Després d’elaborar l’informe de diagnòstic de responsabilitat social, es va constituir el Comitè d’RS-ESADE, integrat per vuit persones de la institució, amb la idea d’involucrar en el projecte coneixement expert i sensibilitats diverses i, el que és important, disposar d’un grup de dinamitzadors interns.

Es van establir tres principis inspiradors de la responsabilitat social:

- Sensibilitat mediambiental i sana austeritat

- Coresponsabilitat i compromís social

- Transparència i rendició de comptes

I es va elaborar un primer pla d’acció amb cinc línies d’actuació:

1. Sensibilitzar i promoure l’adopció de conductes i hàbits en l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i de serveis d’acord amb una visió més sostenible de l’organització.

2. Millorar l’operativa dels serveis, els equipaments i les instal·lacions per tal d’assolir un ús més racional dels recursos disponibles.

3. Vincular la política de responsabilitat social amb la política de proveïdors d’ESADE, tenint en compte criteris socialment responsables per a la seva selecció i l’homologació.

4. Desenvolupar un programa d’acció social de caràcter institucional, destinat a una fundació o ONG de referència, que permeti vincular i involucrar diferents grups de la nostra comunitat i oferir diferents possibilitats de col·laboració: voluntariat, participació en esdeveniments, consultoria solidària i visibilitat, entre d’altres.

5. Afavorir i millorar la transparència i la rendició de comptes de l’organització. Donar visibilitat a la posada en pràctica de la missió i els valors d’ESADE.


Sensibiltizació i promoció de conductes i hàbits més sostenibles

  
 • Entre octubre de 2009 i febrer de 2010, es va fer una ronda inicial de presentacions als diferents equips i comitès d’ESADE per donar a conèixer la voluntat de començar a avançar en aquest àmbit (uns 170 assistents). Això va fer que els membres de la comunitat comencessin a prendre consciència i a involucrar-se en iniciatives de responsabilitat social.
 • Campanya ESADE’s Green Rules (començaments de 2010). Sensibilització de la comunitat en aspectes de millora mediambiental: dues edicions de regles, estalvis de pantalla, comunicació interna, calendari 2010, pantalles, roll-ups i enquesta de bones pràctiques per tal d’obtenir-ne feedback.
 • Trobades amb els alumnes de diferents programes i clubs (Net Impact, Oykos, Empresa i Societat) per tal de canalitzar iniciatives i accions en l’àmbit de la responsabilitat social, que van evidenciar l’interès de l’alumnat i la voluntat de la institució per millorar en aquest àmbit.

Millora de recursos, serveis, equipaments i instal·lacions

  
 • Mesurament dels consums d’aigua, paper i electricitat des del curs 2008-2009, els quals es comuniquen a tota la comunitat.
   
 • Millora de l’operativa de reciclatge: instal·lació de contenidors per a la separació i recollida de paper, plàstic, vidre, material digital, piles, tòners, etc.
   
 • Millora en les TIC: definició de criteris en els processos d’adquisició d’equips informàtics i impressores, virtualització dels equips, optimització de l’energia en l’ús, retirada-reciclatge i participació en el projecte World Community Grid.
   
 • Participació i suport a les campanyes liderades per estudiants d’MBA, entre d’altres: Green day i ESADE's Got Talent.
   
 • Millora de la qualitat de les fonts d’aigua per tal de fomentar-ne l’ús i així reduir el consum d’ampolles de plàstic.