Qui som

La responsabilitat social d’ESADE abasta totes les persones que formen part de la comunitat d’ESADE: estudiants, professorat, personal d’administració i de serveis (PAS), antics alumnes, òrgans de govern, col·laboradors, etc.

L’RS-ESADE entronca amb l’estratègia d’ESADE. Així doncs, la Direcció General i el Comitè Executiu han d’impulsar i vetllar pel desenvolupament i el seguiment del Pla director, per a la qual cosa compten amb un equip d’RS-E.

Per tal de promoure la participació i el compromís del professorat i del PAS, s’ha creat la xarxa AliaRS-E. I, per tenir bé presents la visió de l’entorn i la retroalimentació dels stakeholders i dels experts, hi ha el Consell Assessor i el Fòrum d’RS-ESADE.

 

Equip d’RS-E

És un equip reduït de persones que s’encarrega d’impulsar i coordinar els diversos projectes del Pla director d’RS-ESADE, com també de comunicar-los i de reportar davant diverses instàncies.

És integrat per:

Enrique López Viguria
Secretari General
Membre de la Direcció responsable
de la RS-E

enrique.lopez@esade.edu
Janette Martell Sotomayor
Coordinadora general
del Pla director d'RS-E

janette.martell@esade.edu
Núria Renart Manent
Coordinadora d'RS-E
nuria.renart@esade.edu
Xarxa AliaRS-E

Què és la xarxa AliaRS-E?

És una xarxa informal en la qual s’integren, de manera voluntària, membres del professorat i del PAS d’ESADE que volen donar suport i promoure l’RS-E i millorar la sostenibilitat dintre de la institució.

Qui pot AliaRS-E?

Pot unir-se a la xarxa qualsevol persona de la comunitat d’ESADE –professorat i PAS– que tingui interès i voluntat de fer-lo. La finalitat és liderar i impulsar un canvi significatiu en la sensibilitat i en les conductes a fi de promoure l’adopció d’hàbits i d’iniciatives cada vegada més socialment responsables i sostenibles.

Com AliaRS-E?

Envieu un correu electrònic a rse@esade.edu amb el vostre nom i les dades de contacte, i indiqueu els motius pels quals us voleu aliar.

 

Red AliaRS-E
Comitè Executiu i Consell Assessor

ESADE ha optat per no tenir un comitè específic d’RS-E, de manera que les seves funcions les acompleix el Comitè Executiu, presidit per la Direcció General d’ESADE, per tal d’impulsar i avaluar el Pla director d’RS-E, perquè entronqui amb l’estratègia general de la institució. A més, la Direcció compta amb la col·laboració del Consell Assessor, format per directius i professors que al seu moment van integrar la task force que va impulsar el Pla director d’RS-ESADE, aportant anàlisi i retroalimentació per al procés de millora contínua de la institució.

 

Fòrum d’RS-ESADE

És un esdeveniment anual en el qual participen membres del Patronat de la Fundació ESADE, empresaris, antics alumnes, experts, proveïdors i altres stakeholders, que hi aporten la seva experiència i els seus coneixements de l’entorn amb vista a analitzar i seguir els avenços del Pla director i el procés de millora contínua.