Butlletí de l'Institut de Governança i Direcció Pública d'ESADE Castellano | English
IVÀLUA i l’avaluació de les polítiques públiques a Catalunya
La crisi econòmica i social actual, d’una magnitud sense precedents, ha posat de manifest la importància del sector públic. Sense la seva intervenció, no es poden atendre les necessitats de les nostres societats. Algunes expectatives ingènues o interessades sobre el caràcter prescindible de la intervenció pública en la vida social i econòmica s’han dissipat dramàticament. Això fa més urgent l’anàlisi de la capacitat i de l’eficiència d’aquesta intervenció pública, perquè estem obligats a millorar-ne el rendiment.
30/09/2009 - Josep M. Vallès & Blanca Lázaro


L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA) ha iniciat les seves activitats ara fa menys d’un any, precisament en un moment en què s’adrecen a les administracions moltes més demandes d’intervenció, sense que els recursos disponibles hagin registrat un creixement proporcionat a aquestes demandes. En aquest context, adquireix un relleu especial l’objectiu central d’IVÀLUA, que és la promoció de l’avaluació entre les administracions catalanes de tot nivell i caràcter: territorial i institucional, autonòmica, municipal i supramunicipal. IVÀLUA ha nascut amb la voluntat d’acompanyar els responsables polítics i els professionals del sector públic en l’avaluació de les polítiques i dels programes que ells defineixen i executen. Aquesta avaluació és obligada per una exigència doble.


Eficiència en l’execució administrativa, transparència en la decisió política

En primer lloc, l’avaluació és un instrument imprescindible per a una gestió pública eficient. Sense avaluar els processos i els resultats, no és possible millorar el rendiment de l’activitat pública. En segon lloc, però no per això menys important, l’avaluació és una exigència de la responsabilitat pròpia d’una política democràtica. No hi ha democràcia de qualitat sense retre compte dels resultats obtinguts en l’acció pública. Eficiència gestora i transparència política fan necessària la incorporació regular de la pràctica avaluadora.

Aquesta avaluació ha d’afectar el disseny, el funcionament i els resultats concrets de les intervencions públiques amb relació als problemes o a les necessitats socials que les han motivades. L’avaluació aporta coneixement, basat en evidències sobre el disseny, el funcionament, els resultats reals i l’eficiència de les intervencions públiques. Aquest coneixement és útil per prendre decisions sobre la continuïtat, la modificació, la reassignació de recursos o altres aspectes relatius a les intervencions avaluades.

D’altra banda, la difusió de coneixement sobre com funcionen i quins resultats assoleixen les intervencions públiques permet fer més transparent l’actuació dels poders públics i facilita la rendició de comptes democràtica al conjunt de la ciutadania i a les institucions que la representen.


De l’excepció experimental a la pràctica habitual

A Catalunya, existeixen ja pràctiques avaluadores. Les més freqüents queden reduïdes, però, a alguns sectors de l’Administració. En d’altres sectors, són experiències intermitents i sense continuïtat. Un sistema efectiu d’avaluació és el que forma part habitual del cicle de vida de totes les intervencions públiques dels governs. És el que practica, de forma sistemàtica i metodològicament rigorosa, el personal tècnic especialitzat de les pròpies administracions, del món universitari i d’entitats privades, i que produeix uns resultats que utilitzen de forma efectiva els decisors i els gestors públics i que són divulgats entre la ciutadania.

IVÀLUA es proposa ajudar les administracions catalanes a configurar aquest sistema efectiu i general d’avaluació. Ho intenta fer amb un programa d’accions que s’articula entorn de quatre línies:

  • L’estímul de la presa de consciència de la necessitat i de l’ús efectiu de l’avaluació per part dels polítics i els gestors públics.
  • El foment de l’oferta de coneixement especialitzat en avaluació de polítiques públiques.
  • L’establiment d’una certa formalització de pautes genèriques que marquin prioritats, funcions, mitjans, incentius i conseqüències amb relació a l’avaluació, però evitant el risc de la banalització i rutinització de la pràctica avaluadora.
  • El desenvolupament d’una cultura ciutadana de “participació informada” en els afers públics, que reclami rigor i transparència amb relació a la presa de decisions, l’execució i els resultats de les intervencions públiques.

Aquests quatre elements –juntament amb altres- s’han de desenvolupar en un grau suficient per tal de generar i consolidar un sistema d’avaluació. En aquest sentit, no és adequat introduir l’obligació d’avaluar sense prèviament haver sensibilitzat i format els qui en seran responsables, i haver-los proporcionat els recursos suficients. No es pot impulsar l’avaluació amb quadres tècnics i gestors preparats, però que no compten amb decisors polítics compromesos. Una dinàmica adient entre la demanda i l’oferta d’avaluacions no porta enlloc si després no s’utilitza el coneixement generat. Un ús exclusivament intern d’aquest coneixement, sense transcendència a la ciutadania, no satisfaria els requeriments de la transparència democràtica.


Voluntat política i capacitat tècnica

Per impulsar l’avaluació a Catalunya, s’ha de comptar, en primer lloc, amb voluntat i impuls polític per “posar l’avaluació a l’agenda” en tots i cadascun dels àmbits de la intervenció pública, la qual cosa implica una tasca important de sensibilització dels decisors i dels gestors públics entorn de l’avaluació com a eina de millora. També es necessita la implicació activa dels representants dels interessos ciutadans en el desenvolupament de l’avaluació, especialment per potenciar-ne la utilitat com a instrument de transparència i de rendició de comptes democràtica.

Alhora, és imprescindible disposar de les adequades estructures tècniques i de gestió permanents de les administracions; sensibilitzar i formar els seus responsables i el personal tècnic, i proporcionar-los instruments i recursos per a l’avaluació. Acostar i fer ben evident a l’Administració l’oferta externa de “coneixement avaluador” que hi ha a les universitats, als centres de recerca o a les entitats privades, en tota la seva riquesa i diversitat, és una altra de les àrees que s’ha de treballar.

En particular, s’ha de posar remei a la situació de precarietat que presenten –amb algunes excepcions- les bases de dades de les administracions catalanes. És indispensable i urgent impulsar una estratègia específica de millora substancial en aquest àmbit, sense la qual no es poden desenvolupar sistemes eficients de seguiment intern, d’avaluació i d’informació a la ciutadania sobre les intervencions públiques. L’impuls de l’administració electrònica a Catalunya ofereix una oportunitat per utilitzar el potencial de les TIC no solament per facilitar la relació de la ciutadania i de les empreses amb l’Administració, sinó també per generar, de forma sistemàtica, coneixement sobre la qualitat i els resultats de les intervencions públiques.


En un moment de crisi: un paper de suport i no fiscalització

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA) és un consorci públic integrat per la Generalitat de Catalunya –per mitjà del Departament d’Economia i Finances–, la Diputació de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Jaume Bofill. El compromís d’aquestes quatre institucions és convertir IVÀLUA en un instrument d’assistència i suport a les administracions catalanes, actuant com a espai d’acumulació i difusió de coneixement expert i d’intercanvi de bones pràctiques.

No s’afegeix als organismes ja existents de fiscalització que supervisen l’actuació de l’Administració. El seu paper se centra a estimular iniciatives de formació, de difusió de mètodes i tècniques d’avaluació i de realització d’estudis d’avaluació, assessorament tècnic i divulgació dels resultats de l’avaluació.

Durant 2009, IVÀLUA gestiona un programa de formació en avaluació de 90 directius i responsables de les administracions catalanes, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública. Edita una col·lecció de guies pràctiques sobre avaluació. Impulsa la posada en funcionament de xarxes informals de relació entre unitats de les administracions responsables de l’avaluació i l’anàlisi. Realitza sis estudis d’avaluació i assessorament tècnic relatius a polítiques d’ocupació, serveis socials, recerca i desenvolupament, i participació ciutadana. Aquests estudis es fan a petició de les administracions gestores de les polítiques esmentades. En les seves activitats, IVÀLUA es proposa col·laborar amb altres institucions i entitats. Per això, agraïm l’oportunitat que l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE ens ofereix de compartir el seu espai de comunicació.

Concloent, IVÀLUA vol sumar-se a l’esforç de molts actors institucionals i de molts professionals que comparteixen de fa temps la preocupació per millorar la qualitat de la gestió pública. Si en èpoques passades aquesta preocupació podia semblar poc rellevant perquè l’objectiu que alguns s’havien marcat era reduir la intervenció pública, avui l’argument ja no és sostenible. La millora de la gestió pública és ara més necessària i urgent que mai. Caldrà revisar i redefinir algunes formes d’intervenció pública. Però, per justificar-la, els resultats d’aquesta intervenció han d’estar sempre subjectes a un examen objectiu i transparent del seu rendiment. La promoció de l’avaluació que IVÀLUA es proposa fer ha de ser un dels factors que ho facin possible.
Josep M. Vallès
és president d’IVALUA. Blanca Lázaro és directora executiva d’IVALUA

Per a més informació: www.ivalua.cat; info@ivalua.catImprimir | Enviar a un amic | _COMPARTIR | Sense comentaris | Què és RSS? Introduir Comentari
Nom* Cognoms*
Comentari*
captcha
ENVIAR
ENVIAR  ENVIAR  ENVIAR
ENVIAR
ESBORRAR
ESBORRAR  ESBORRAR  ESBORRAR
ESBORRAR
Subscripcions
Vull rebre PUBLIC
Vull donar-me'n de baixa
Enviar
Enviar  Enviar  Enviar
Enviar
Partners
Promotors:
Free access to PUBLIC 50 Book
Executive Master in Public Administration (EMPA)
© ESADE | Av. Pedralbes 60-62, 08034 Barcelona | (+34) 932.806.162 | ISSN 2013-2506 | Resolució òptima 1280x1024 Avís legal | Política de privacitat