Preguntes freqüents

Tens alguna pregunta?
  • Contacta amb Admissions
ESADE ofereix tres itineraris de grau: el Grau en Direcció d’Empreses-BBA (secció bilingüe i secció 100% en anglès), el Grau i Màster en Dret i el Doble grau en Direcció d’Empreses i Dret .
Per adaptar-se a l’EEES, ESADE ha substituït els programes de llicenciatura per programes de grau. Cal destacar que ESADE va ser una de les primeres institucions en adaptar-se al nou sistema, atès que les seves carreres ja estaven basades en les propostes pedagògiques de l’EEES: una metodologia diversa, centrada en el participant i orientada al desenvolupament d’habilitats i competències.
El Grau en Direcció d’Empreses-BBA té dues seccions: bilingüe anglès i castellà/català i secció 100% en anglès. En el Grau i Màster en Dret hi ha dos grups, un en castellà i un altre en català, i en el Doble grau en Direcció d'Empreses i Dret un grup en castellà i anglès.
Tenim professors amb dedicació exclusiva i altres que alternen l’activitat professional amb l’acadèmica. En qualsevol cas, tots són titulats superiors i la majoria també són doctors.
El nombre d’alumnes a cada classe varia en funció de l’assignatura, però la majoria s’imparteixen en grups reduïts per facilitar la participació a classe i el treball en grups.

El primer curs té un caràcter selectiu. Per passar al segon, cal tenir en compte les normes següents:

Grau i Màster en Dret

El primer curs del Grau i Màster en Dret consta de 9 assignatures obligatòries, que sumen 60 crèdits ECTS.

Es poden matricular al segon curs:
Els estudiants que hagin superat un mínim de 7 assignatures obligatòries del curs (o 6, si una de les suspeses és idioma) entre les convocatòries de maig-juny i de juliol.

Poden repetir el primer curs:
Els estudiants que no arribin al mínim de 7 assignatures aprovades, sempre que hagin aprovat 4 assignatures del còmput global de la seva matrícula. Aquests estudiants tindran la condició de repetidors i cursaran les assignatures suspeses de primer i aquelles assignatures obligatòries de segon que escullin d’entre les que no tinguin incompatibilitat horària ni material amb les assignatures suspeses del primer curs.

Han d’abandonar el programa de grau:
Els estudiants que no hagin aprovat 4 assignatures obligatòries entre les convocatòries de maig-juny i de juliol, excepte en el cas que concorrin circumstàncies excepcionals que justifiquin la permanència o sempre que hi hagi unes necessitats educatives especials. 


Grau en Direcció d’Empreses-BBA

Es poden matricular al segon curs
:
Els estudiants amb un màxim de 15 ECTS suspesos en assignatures obligatòries o de formació bàsica del primer curs una vegada esgotades les dues primeres convocatòries. En aquest càlcul, no es tindrà en compte l’assignatura Anglès I.

Poden repetir el primer curs:
Els estudiants amb un nombre d’entre 16 i 24 ECTS pendents en assignatures obligatòries o de formació bàsica del primer curs. En aquest càlcul, no es tindrà en compte l’assignatura Anglès I. En aquest cas, es repetiran únicament les assignatures pendents, i la càrrega de treball es completarà amb assignatures optatives.

La repetició de curs només implicarà el pagament dels drets de matrícula més els d’ensenyament que corresponguin a les assignatures que efectivament es repeteixin.
Els alumnes repetidors del primer curs poden sol•licitar cursar una assignatura del segon semestre del segon curs, sempre que aportin unes avaluacions satisfactòries de la seva evolució acadèmica durant el primer semestre.

Han d’abandonar el programa de grau:
Els estudiants que suspenguin 25 crèdits ECTS o més en assignatures obligatòries o de formació bàsica del primer curs un cop esgotades les convocatòries establertes. En aquest càlcul, no es tindrà en compte l’assignatura Anglès I.

Sí, els graus i màsters d’ESADE són titulacions oficials atorgades per la Universitat Ramon Llull. Amb aquestes titulacions pots accedir tant a estudis de tercer cicle (doctorats) com a qualsevol de les oposicions de l’Estat.

Sí, el que has de fer és omplir l’admissió en línia dels graus als quals et vulguis presentar.
Significa que estàs admès sempre que compleixis els requisits acadèmics imprescindibles per accedir als graus universitaris d’ESADE: que aprovis el segon curs de batxillerat i superis la fase general de la selectivitat amb una nota de 5 sobre 10 en la convocatòria de juny, o l'equivalent en els sistemes educatius diferents de l'espanyol.
Aquí tens informació d'interès sobre l'allotjament, els requeriments del visat... En definitiva, tot el que necessites per venir a estudiar un dels graus d'ESADE a Barcelona!

Es tracta d’un test que valora les aptituds dels candidats. No és un test de coneixements, de manera que no hi ha cap temari concret que s’hagi d’estudiar, ni tampoc no és un psicotècnic. El test valora, bàsicament, el teu ritme d’aprenentatge, la teva capacitat de decisió i d’analitzar situacions, etc. Aquí pots consultar un exemple del test d’admissió d’ESADE:
En total, unes 4 hores i 30 minuts, amb un descans inclòs.
Consulta més informació dobre el test d'admissió
Pots efectuar un canvi de data justificant-ne el motiu, i amb una notificació prèvia, amb una setmana d’antelació a la data del test. Si esgotes dues convocatòries sense haver-te presentat a les proves d’admissió, hauràs de tornar a abonar els drets d’inscripció.
Consulta més informació sobre el test d'amissió
Com que es tracta d’un test d’aptituds, ni s’aprova ni se suspèn. Si realment la valoració és molt baixa, difícilment hi haurà gaire diferència l’any següent pel que fa a la puntuació. No obstant això, pots repetir el test d’admissió al cap d’un any.
Consulta més informació sobre el test d'admissió
Només cal que portis el teu DNI i la convocatòria que et van enviar en el moment de presentar la sol·licitud.
El test es du a terme a diverses ciutats espanyoles. Consulta periòdicament l’Agenda o posa’t en contacte amb Màrqueting i Admissions per a més informació.
El test d’admissió d’ESADE està redactat en castellà. Com a finalització del test, hauràs d’escriure una redacció, que podràs fer en castellà o en català. Si demanes l'admissió per el Grau en Direcció d'Empreses-BBA pots presentar-te al SAT o a l'ACT i enviar-nos els resultats.
La part del test del Grau en Direcció d’Empreses-BBA i del Doble grau en Direcció d’Empreses i Dret dedicada a les matemàtiques no avalua el teu grau de coneixements, sinó la teva capacitat per assimilar els que s’imparteixen en aquest programa. El test del Grau i Màster en Dret no té cap part dedicada a les matemàtiques.
Consulta més informació sobre el test d'admissió
El Comitè d’Admissions valora el resultat del test, a més d’altres aspectes: l’expedient acadèmic, el conjunt d’informació que s’obté de la teva sol·licitud d’admissió i l’entrevista personal (en alguns casos). La decisió es pren després de considerar tota aquesta informació de manera conjunta i no tan sols el test de manera aïllada.
Com que es tracta d’un test d’aptituds que no requereix cap preparació específica, és preferible realitzar-lo en les primeres convocatòries. D’aquesta manera, n’obtindràs el resultat abans i, en cas de no ser admès, et serà més fàcil planificar una alternativa. Tingues en compte que el procés d’admissió és continu, de manera que es van adjudicant les places a mesura que es fan noves convocatòries del test. Malgrat que es reserva un nombre de places per a cada convocatòria, és aconsellable presentar-se com més aviat millor. 
Consulta més informació sobre el test d'admissió

En el moment d’iniciar el programa, els candidats han de tenir el nivell d’anglès següent:
  • Grau en Direcció d'Empreses-BBA (secció bilingüe) - Nivell equivalent al First Certificate
     
  • Grau en Direcció d'Empreses-BBA (secció anglès) - Nivell equivalent al Certificate in Advanced English
     
  • Doble grau en Dirección d'Empresas i Dret - Nivell equivalent al Certificate in Advanced English
     
Tots els candidats hauran de realitzar una prova de nivell d’anglès el mateix dia que facin el test d’admissió d'ESADE.

El procés d’admissió als graus d’ESADE és propi i independent de la preinscripció a les universitats públiques, així que l’accés no es regeix pel sistema de notes de tall.
Cal aprovar la selectivitat al juny. S'ha de tenir en compte que ESADE només té en compte les notes de les matèries examinades en la part general.
Els alumnes dels graus tenen una mitjana general del batxillerat de 8 sobre 10.

Inclou els drets d’ensenyament i l’aprenentatge d’idiomes. L’import de la matrícula no inclou l’allotjament ni la compra de llibres, en cas que calguin. El 4 % d’aquest import es destina al Fons de Beques d’ESADE.
Des d’ESADE, t’oferim un ampli ventall de beques, i tenim concertats préstecs d’estudi amb unes condicions avantatjoses amb diverses entitats financeres.

El Grau en Direcció d’Empreses-BBA s’imparteix al campus de Barcelona-Sant Cugat; el Grau i Màster en Dret, al campus de Barcelona-Pedralbes. En quant al Doble grau en Direcció d'Empreses i Dret, els tres primers anys s’imparteixen al campus de Barcelona-Pedralbes i la resta al campus de Barcelona-Sant Cugat.
Tenim acords concertats amb la Residència Universitària Sarrià i la Residència Universitària Roberto di Nobili, que ofereixen beques d’allotjament del 50 % a estudiants de fora de Catalunya. Més del 80 % de les persones que s’hi allotgen són estudiants d’ESADE. Per a més informació sobre allotjament, baixa’t aquesta guia.

Es pot accedir als graus d’ESADE des de qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d’Humanitats i la d'Art en el cas del Grau en Direcció d’Empreses-BBA i del Doble grau en Direcció d'Empreses i Dret, per no incloure l'assignatura de matemàtiques. Si ha superat el procés d’admissió, l’estudiant és perfectament capaç de realitzar els seus estudis universitaris a ESADE, independentment de l’opció de batxillerat que hagi cursat.
Sí, ESADE està present a les principals fires d’orientació nacionals que s’organitzen al llarg de tot l’any acadèmic. Aconsellem consultar el nostre calendari d’actes per trobar informació actualitzada sobre aquest tema.
La durada que convingui al centre: ESADE és conscient que, durant el batxillerat, els alumnes no poden perdre temps de classe, de manera que adaptem la nostra sessió informativa al període de temps de què es disposi. Habitualment, els centres sol·liciten sessions d’una hora de durada, però podem allargar-les o escurçar-les en funció de les necessitats de cadascun.

Si la vostra escola es troba a Espanya o Andorra, amb la Isabel Sánchez. Podeu escriure a admissions@esade.edu o trucar per telèfon al (+34) 932 802 995.

Si la vostra escola es troba en un altre país, amb la Marie Eouzan. Podeu escriure a bbaenglish@esade.edu o trucar per telèfon al +34 932 802 995.


Treball en equip - Graus ESADE
Admissions - ESADE
Test d'admissió - ESADE
Nivell d'anglès - ESADE
Campus Sant Cugat - ESADE
Residència ESADE