Assignatures

PRIMER CURS

Aquesta assignatura et facilita una primera aproximació a la realitat economicofinancera de l'empresa. S'hi introdueixen els conceptes bàsics per elaborar els estats financers d'una empresa, a partir de l'estudi de fets comptables o de situacions simples, moltes vegades basades en la realitat personal, cosa que en facilita la comprensió.

Una vegada superada aquesta assignatura, tindràs les bases per a l'estudi de situacions més complexes que modifiquen els estats financers, així com per a l'anàlisi posterior i per a la presa de decisions.

Més informació

Una vegada cursada aquesta matèria:

• Hauràs adquirit els coneixements i els mitjans necessaris per analitzar i interpretar la realitat des d'una perspectiva econòmica.

• Seràs capaç d'aproximar-te, de manera crítica, al funcionament dels mercats i al de l'economia a nivell agregat. Tot això, tenint en compte les qüestions relacionades amb la responsabilitat social.

Més informació

Les matemàtiques són un instrument imprescindible per poder analitzar informació quantitativa; crear i interpretar models que expliquin la realitat econòmica i financera de l'entorn empresarial, i desenvolupar processos de raonament estructurat.

En tots aquests aspectes, aquesta assignatura ajudarà els futurs graduats i graduades a assolir alguns dels objectius d'aprenentatge de la titulació:

1. Disposar d'un llenguatge bàsic per aprofundir en certs instruments de gestió.

2. Demostrar rigor i ser reflexius en el procés d'aprenentatge i, en darrer terme, en la carrera professional.

Més informació

Les empreses actuen en els mercats i els mercats, al seu torn, formen part de societats cada vegada més interrelacionades. Per això, la formació de futurs professionals en direcció i administració d'empreses implica formar persones conscients de la seva condició de ciutadans, que tinguin un gran sentit de la justícia i una alta qualitat humana.

Aquesta assignatura treballa la relació entre la persona, els grups socials i el conjunt de la societat, i així contribueix que el futur directiu assumeixi críticament els condicionaments socials que influeixen en la seva vida, de manera que en l'exercici de la seva ciutadania i de la professió sigui conscient de la seva capacitat transformadora de la societat d'acord amb uns valors lliurement assumits.

Per a això, treballa amb mètodes d'anàlisi de la realitat social, fomenta el sentit crític i situa els esdeveniments en una visió històrica i global/local de la societat.

Més informació

Aquesta assignatura et facilita coneixements:

• de l'estructura empresarial necessària per desenvolupar la teva activitat

• dels mitjans que el dret posa a la teva disposició per realitzar l'activitat i

• dels límits jurídics més bàsics i representatius a tenir en compte en el moment d'iniciar o continuar una activita.

Una vegada cursada l'assignatura, seràs capaç de fer una lectura crítica de determinades qüestions jurídiques relacionades amb l'activitat empresarial, podràs prendre les decisions oportunes dins dels límits legals per a l'activitat concreta que realitzis o desenvolupis i disposaràs dels criteris bàsics per entendre i, en general, avaluar els consells i les actuacions dels professionals del dret, per decidir sobre la seva conveniència.

Més informació

En aquesta assignatura, consolidaràs i ampliaràs els coneixements relatius a l'elaboració dels estats financers d'una empresa. El curs parteix dels coneixements bàsics de Comptabilitat i Anàlisi Financera I, incloent-hi el coneixement de la realitat economicofinancera de l'empresa. Avança pel que fa a la complexitat de les situacions que es presenten i que afecten els estats financers de les empreses, i insisteix especialment en la valoració del producte i el càlcul dels costos.

Una vegada superada l'assignatura, tindràs les bases per entendre qualsevol situació que modifiqui els estats financers d'una empresa, i sabràs com reflectir-la-hi.

Més informació

Una vegada cursada aquesta matèria:

• Hauràs adquirit els coneixements i els mitjans necessaris per analitzar i interpretar la realitat des d'una perspectiva econòmica.

• Seràs capaç d'aproximar-te, de manera crítica, als plantejaments, les decisions i les polítiques microeconòmiques, tenint en compte les qüestions relacionades amb la responsabilitat social.

Més informació

Aquesta assignatura t'ensenya a pensar en termes sistèmics, relacionant l'entorn laboral i legal amb l'estructura de l'empresa i les persones, com a integrants d'una organització. L'objectiu és que siguis capaç de comprendre les interrelacions que es produeixen entre les diferents matèries, de manera que, quan centris l'atenció en la comprensió de les estructures empresarials, no oblidis que aquestes estructures estan condicionades per l'entorn en què operen i per les persones que formen part de l'organització, alhora que les condicionen.

Aquesta assignatura de primer curs del BBA adopta un enfocament sistèmic, per tal que interioritzis el model i l'apliquis a les altres assignatures que formaran part del teu currículum, així com a la resolució dels problemes que se't presentin en la vida professional. 

Més informació

L'estadística és un instrument imprescindible per prendre decisions en entorns en els quals la quantitat de dades o el grau d'incertesa no permeten extreure'n directament informació. En aquesta assignatura, es proporcionen alguns dels fonaments teòrics i pràctics necessaris per abordar adequadament la presa de decisions davant la incertesa.

Més informació

L'assignatura Sistema Tributari (Dret II) et proporciona una aproximació a la realitat tributària del món empresarial. S'hi introduiran els conceptes tributaris bàsics per entendre la importància que té per a una empresa seguir una política fiscal adequada. 

Una vegada superada l'assignatura, estaràs en disposició d'estudiar amb més aprofundiment el sistema tributari espanyol.

Més informació

All students are required to do an academic exchange at foreign universities, many of which offer courses taught through the medium of English.

In an increasingly international business environment, a good command of English is also essential for effective communication to take place, not only with native speakers but also as a lingua franca between non-native speakers.

Més informació

(Des)igualdad
Bioética
Business Communication Skills
Business and human rights
Creative writing
Debates de economía: el mercado y sus errores
Dignity, resistance and social change
ESG: Teorías de la justicia
Gestionando mi BBA I
Historia Económica: Historia de la Globalización, Desarrollo e Integración de la Economía Mundial
History of Islamic Civilization
Human being and the power of collectivity
Introducció a la política
La música como fenómeno sociocultural
Organizaciones internacionales en la globalización
Persuasión y Management
Qui es fa càrrec de la meva vida? (Sobre)viure a ESADE entre l'urgent i l'important
Seis momentos de la historia de la gestión
Spain and Catalonia through cinema
Theatre-based techniques to enhance communication skills
Anthropology: Cultures and religious traditions
Deutsch 1
Deutsch 2
Entrenamiento al Liderazgo Social: Comunicación en Público
Français 1
Français 2
Política, Empresa y Sociedad
CEE: Country Report: Cómo negociar en el mundo
CEE: Organización Industrial: Análisis económico de un sector empresarial
CIM: Dynamic Meeting Skills
Coaching and Personal Effectiveness: How to be an authentic leader
Entorno y retos de futuro
GSI: Visualización de información de negocio
Growth and Transformation in Retail and Franchise
International Management
Strategic and Business Consulting
CIM: Effective Presentations
GSI: Programación de Web Apps
TCO: Gestión de conflictos y negociación
CEE: Economía de la UE. Políticas y problemas
CEE: The Emergence of China in the 21st Century
CIM: Business Writing: Professional Summaries
CIM: Language & Communication Strategies
CIM: TOEFL Preparation
Deutsch 3
Deutsch 4
Deutsch 6
Deutsch für Internationales Management I (Deutsch 5)
Economía desde la tumba: duelo a muerte de economistas (ya muertos)
El autoconocimiento: factor clave para la vida profesional de éxito
Emerging Markets
FinTech & Big Data in Finance
Français 3
Français 4
Français 5
GSI: Business & Excel Solutions Advanced
GSI: Business & Excel Solutions Intermediate
GSI: Intro to Programming with Python
GSI: Programación Avanzada de Web Apps
La crisis económica y el Euro
Management accounting
Marketing with China
Non-Market Strategy Relations
Software estadístico y Visualización
TCO: Motivation, Values and Commitment
TDP: Business networks and global organization
TDP: Managing Diversity
Temas de Management a través de historias bien contadas (una perspectiva antropológica sobre estrategias, liderazgo y motivaciones)
Topics in International Economics
Anthropology: In Search of Principles for a Career Philosophy: Lessons from Art and Literature
Anthropology: In Search of Principles for a Life Philosophy: Lessons from Art, History and Economics
B&E: Global Environmental Challenges and the Business Response
Business-Government relations: markets, public sector and lobbying
CI: Fast Track Career en Mercados de Consumo
CIM: Advanced Presentation Techniques
CIM: Negotiations Skills
CMP: Implementing strategy: Processes and Indicators
Change Management for Service Excellence
Corporate Governance
Corporate Impact Strategies
Corporate Venturing - How mature companies innovate through Start up's
Digital Advertising
EEO: Re-Imagining capitalism: alternatives for the XXI century
EEO: Sustainability, Business and Values
ELS: Marketing Social
ESG: La Cooperación en América Latina
ESG: Una ventana abierta a América Latina II
Entrepreneurship
Family Business
GSI: Programación de Mobile Apps
Gobernanza Relacional
ICFD: Consolidation of Financial Statements
ISM: Modern Research techniques to understand the market
Incorporándonos a las Organizaciones (la gestión de los primeros pasos en la empresa)
Investing for Social and Environmental Impact: A New Approach to Venture Capital
MFGV: Applied Portfolio Management
MFGV: Derivatives
MFGV: Operativa dels Mercats Financers
Managing Services
Marketing & Sociedad: valores, cambio e impacto social
Marketing Research for Decision Making
OC: Banca privada y gestión de patrimonio
OC: Fusiones y Adquisiciones
Predictably Irrational: the Psychology and Economics of Decision Making
Project Management
Supply Chain Management
TCO: Communication and Leadership
TDP: Doing Business Across Cultures
Trending Topics en Economía: la cara y la cruz
Capstone Module: Imagine the Future of Business
Capstone Module: Lideratge, valors i auto-coneixement


SEGON CURS

Aquesta assignatura et facilitarà coneixements sobre la projecció i la utilitat analítica que tenen els principis i les tècniques de registre comptable per esbrinar:

• La situació patrimonial, financera i econòmica de l'empresa per mitjà del balanç i de l'estat de resultats.

• L'evolució del patrimoni, de les magnituds fonamentals del balanç i dels indicadors de rendibilitat de la companyia.

Més informació

En aquesta assignatura, aprendràs a:

1. Concebre l'empresa com un sistema d'informació.

2. Obtenir informació a partir de conjunts de dades.

3. Analitzar i crear models conceptuals de sistemes d'informació.

4. Implementar aquests models conceptuals, i crear prototips amb Access.

5. Entendre les possibilitats que les tecnologies de la informació ofereixen als directius per dissenyar o redissenyar les organitzacions.

Més informació

En acabar l'assignatura:

1. Entendràs la funció d'operacions com a àrea de les organitzacions que transforma uns inputs en uns outputs i genera valor per al client final.

2. Coneixeràs l'enfocament actual de la direcció d'operacions, que inclou la innovació, la producció, la logística i la qualitat.

3. Aprendràs com les operacions poden generar valor en les empreses industrials i de serveis, per mitjà de més eficiència, qualitat, innovació en productes i serveis, etc.

4. Comprendràs com es defineix l'estratègia d'operacions a partir de l'estratègia competitiva.

5. Coneixeràs les tècniques i els instruments que la recerca en operacions ha desenvolupat per resoldre problemes i sabràs on es poden utilitzar.

6. Sabràs modelitzar situacions organitzatives complexes, i aplicar les tècniques i els instruments que permetin trobar la solució òptima a problemes de planificació en operacions, de disseny i millora de serveis i de planificació i control de projectes.

7. Explotaràs correctament els resultats obtinguts, com a base per a la presa de decisions de gestió o estratègiques.

Més informació

Una vegada cursada aquesta matèria:

• Hauràs adquirit els coneixements i els instruments necessaris per analitzar i interpretar la realitat des d'una perspectiva econòmica.

• Hauràs estudiat els principals temes de l'economia internacional i hauràs vist com els models teòrics de la disciplina permeten analitzar aquests problemes.

• Seràs capaç d'aproximar-te, de manera crítica, als plantejaments, les decisions i les polítiques microeconòmiques i macroeconòmiques, tenint en compte les qüestions relacionades amb la responsabilitat social.

 

Més informació

L'estadística és un instrument imprescindible per prendre decisions en entorns en els quals la quantitat de dades o el grau d'incertesa no permeten extreure'n directament informació. En aquesta assignatura, es proporcionen alguns dels fonaments teòrics i pràctics que constitueixen la base per fer prediccions, estimacions i contrastos d'hipòtesis, que s'utilitzen per transformar la informació en coneixement.

Més informació

Aquesta assignatura contribueix decisivament a estructurar els coneixements dels alumnes pel que fa a la metodologia i a la presa de decisions en el procés dinàmic del màrqueting en les empreses. El programa està orientat al desenvolupament d'habilitats i competències, així com a la transmissió de coneixements. Aquest doble plantejament permet un desenvolupament progressiu de les teves capacitats directives.

Més informació

Els mercats financers són el marc en què s'equilibren l'oferta i la demanda dels recursos financers disponibles en l'economia. Atès que qualsevol activitat econòmica requereix fonts de finançament, conèixer el funcionament d'aquests mercats, així com els actius que s'hi negocien, és un factor decisiu en la formació de qualsevol estudiant del Grau en Direcció d'Empreses - BBA.

Més informació

Partint de la visió sistèmica adquirida en Empresa I, l'assignatura pretén que prenguis consciencia del lloc i de l'efecte que tenen les persones i els processos psicosocials en l'organització. A més, s'aportaran models explicatius que t'ajudaran a comprendre més bé el comportament de les persones i els grups de treball.

Més informació

Després d'haver cursat les assignatures de Direcció d'Operacions, podràs:

1. Entendre la funció d'operacions com l'àrea de l'organització que transforma uns inputs en outputs i genera valor per al client final.

2. Conèixer l'enfocament actual de la direcció d'operacions, que comprèn la producció, la logística, la qualitat i la innovació.

3. Conèixer com les operacions poden generar valor en les empreses industrials i de serveis (per mitjà de més eficiència, qualitat, innovació en productes o serveis, etc.).

4. Definir l'estratègia d'operacions a partir de l'estratègia competitiva.

5. Veure els punts de confluència de la direcció d'operacions amb la resta d'àrees de l'empresa. 

6. Desenvolupar la gestió per processos.

7. Identificar les àrees de millora i tenir en compte les qüestions clau per assegurar l'èxit de la implantació.

Més informació

Business transactions, whether at home or abroad, have become increasingly international in nature. A good command of English is therefore essential for effective communication to take place, not only with native speakers but also as a lingua franca between non-native speakers. 

Learners are now reaching a stage when they are able to express themselves more fluently, flexibly and effectively for both personal and professional purposes and are capable of adapting to the needs and demands of different audiences.

Més informació

(Des)igualdad
Bioética
Business Communication Skills
Business and human rights
Creative writing
Debates de economía: el mercado y sus errores
Dignity, resistance and social change
ESG: Teorías de la justicia
Gestionando mi BBA I
Historia Económica: Historia de la Globalización, Desarrollo e Integración de la Economía Mundial
History of Islamic Civilization
Human being and the power of collectivity
Introducció a la política
La música como fenómeno sociocultural
Organizaciones internacionales en la globalización
Persuasión y Management
Qui es fa càrrec de la meva vida? (Sobre)viure a ESADE entre l'urgent i l'important
Seis momentos de la historia de la gestión
Spain and Catalonia through cinema
Theatre-based techniques to enhance communication skills
Anthropology: Cultures and religious traditions
Deutsch 1
Deutsch 2
Entrenamiento al Liderazgo Social: Comunicación en Público
Français 1
Français 2
Política, Empresa y Sociedad
CEE: Country Report: Cómo negociar en el mundo
CEE: Organización Industrial: Análisis económico de un sector empresarial
CIM: Dynamic Meeting Skills
Coaching and Personal Effectiveness: How to be an authentic leader
Entorno y retos de futuro
GSI: Visualización de información de negocio
Growth and Transformation in Retail and Franchise
International Management
Strategic and Business Consulting
CIM: Effective Presentations
GSI: Programación de Web Apps
TCO: Gestión de conflictos y negociación
CEE: Economía de la UE. Políticas y problemas
CEE: The Emergence of China in the 21st Century
CIM: Business Writing: Professional Summaries
CIM: Language & Communication Strategies
CIM: TOEFL Preparation
Deutsch 3
Deutsch 4
Deutsch 6
Deutsch für Internationales Management I (Deutsch 5)
Economía desde la tumba: duelo a muerte de economistas (ya muertos)
El autoconocimiento: factor clave para la vida profesional de éxito
Emerging Markets
FinTech & Big Data in Finance
Français 3
Français 4
Français 5
GSI: Business & Excel Solutions Advanced
GSI: Business & Excel Solutions Intermediate
GSI: Intro to Programming with Python
GSI: Programación Avanzada de Web Apps
La crisis económica y el Euro
Management accounting
Marketing with China
Non-Market Strategy Relations
Software estadístico y Visualización
TCO: Motivation, Values and Commitment
TDP: Business networks and global organization
TDP: Managing Diversity
Temas de Management a través de historias bien contadas (una perspectiva antropológica sobre estrategias, liderazgo y motivaciones)
Topics in International Economics
Anthropology: In Search of Principles for a Career Philosophy: Lessons from Art and Literature
Anthropology: In Search of Principles for a Life Philosophy: Lessons from Art, History and Economics
B&E: Global Environmental Challenges and the Business Response
Business-Government relations: markets, public sector and lobbying
CI: Fast Track Career en Mercados de Consumo
CIM: Advanced Presentation Techniques
CIM: Negotiations Skills
CMP: Implementing strategy: Processes and Indicators
Change Management for Service Excellence
Corporate Governance
Corporate Impact Strategies
Corporate Venturing - How mature companies innovate through Start up's
Digital Advertising
EEO: Re-Imagining capitalism: alternatives for the XXI century
EEO: Sustainability, Business and Values
ELS: Marketing Social
ESG: La Cooperación en América Latina
ESG: Una ventana abierta a América Latina II
Entrepreneurship
Family Business
GSI: Programación de Mobile Apps
Gobernanza Relacional
ICFD: Consolidation of Financial Statements
ISM: Modern Research techniques to understand the market
Incorporándonos a las Organizaciones (la gestión de los primeros pasos en la empresa)
Investing for Social and Environmental Impact: A New Approach to Venture Capital
MFGV: Applied Portfolio Management
MFGV: Derivatives
MFGV: Operativa dels Mercats Financers
Managing Services
Marketing & Sociedad: valores, cambio e impacto social
Marketing Research for Decision Making
OC: Banca privada y gestión de patrimonio
OC: Fusiones y Adquisiciones
Predictably Irrational: the Psychology and Economics of Decision Making
Project Management
Supply Chain Management
TCO: Communication and Leadership
TDP: Doing Business Across Cultures
Trending Topics en Economía: la cara y la cruz
Capstone Module: Imagine the Future of Business
Capstone Module: Lideratge, valors i auto-coneixement


TERCER CURS

En les setmanes intensives de teoria, es proporcionarà:

• Una primera visió global de què és una empresa

• Una integració de les diverses assignatures d'entorn i de les d'àrees funcionals

• Els conceptes estratègics clau a escala corporativa i de negoci

• Instruments d'anàlisi externa i interna

• Diverses estratègies competitives i de planificació estratègica

I s'ensenyarà a:

• Estructurar en un entorn turbulent i canviant

• Prendre decisions estratègiques

• Treballar en equip

En la simulació, aprendràs a:

1. Integrar les diferents àrees de coneixement en la perspectiva sistèmica de la gestió d'empresa.

2. Adquirir una visió pràctica i realista dels instruments de gestió i dels marcs conceptuals que es presenten en les assignatures prèvies.

3. Utilitzar de manera longitudinal en el temps els conceptes tractats en les diferents disciplines i aportar l'experiència vivencial de la gestió.

4. Tenir motivació per aprofundir en les possibles sortides professionals.

Més informació

És l'evolució pedagògica natural de Direcció de Màrqueting I. En aquesta assignatura, aprendràs les estratègies del màrqueting, una vegada entesos els seus conceptes i instruments bàsics. Utilitzant un símil del món dels escacs, es pot dir que a Direcció de Màrqueting I has après el moviment de les peces i ara aprendràs les jugades més típiques (escac pastor, obertures...).

Més informació

Un estudiant del Grau en Direcció d'Empreses ha de ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces per a la creació de valor en l'empresa, conèixer els diferents models de mesurament d'aquest valor, amb els avantatges i les limitacions, i saber-los aplicar a la selecció d'inversions i recursos per a l'empresa, i identificar la contribució de la gestió financera a la creació de valor per a l'accionista.

Més informació

Els sistemes d'informació (SI) s'han convertit en un motor per a la innovació i per a la flexibilitat de les organitzacions. La qualitat i l'adequació dels SI a les necessitats de les organitzacions tenen l'origen no tant en el tipus de tecnologies o en els mètodes de desenvolupament utilitzats, com en les habilitats dels analistes. En aquesta anàlisi, es combinen els aspectes tècnics amb els aspectes organitzatius i humans, amb la finalitat de crear un sistema que millori la situació anterior.

En aquesta assignatura:

• Adquiriràs el llenguatge bàsic necessari per analitzar l'entorn organitzatiu des de la perspectiva dels fluxos d'informació que hi tenen lloc.

• Desenvoluparàs les habilitats necessàries per adquirir una visió integral i general del funcionament de les organitzacions, que vagi més enllà dels aspectes funcionals.

• Seràs capaç de contribuir als processos d'innovació que tenen lloc en les organitzacions.

Més informació

Aquesta assignatura actua com a acoblament de la formació econòmica troncal del Grau. La formació en anàlisi microeconòmica (Economia I), anàlisi macroeconòmica (Economia II) i anàlisi econòmica del comerç i les finances internacionals (Economia III) desemboca en un curs d'economia aplicada, que projecta els fonaments de l'anàlisi econòmica sobre la conjuntura econòmica, tant des de la perspectiva geogràfica com des de la sectorial.

Més informació

Aquesta assignatura té com a objectius d'aprenentatge:

1. Crear el context per a la interpretació i la implementació de l'estratègia d'operacions en el marc de l'estratègia empresarial, tant en empreses industrials com en empreses de serveis.

2. Entendre i aplicar la gestió de processos i la generació de valor en les empreses.

3. Analitzar la importància del disseny de la cadena de subministrament, en la seva interacció amb les àrees de màrqueting i operacions, així com les principals tendències en gestió de la cadena de subministrament (SCM) i els seus impactes organitzatius.

4. Aproximar-te als temes més rellevants que han d'afrontar els executius de l'àrea, amb una introducció a mitjans i mètodes per solucionar els problemes.

5. Revisar el procés d'implementació mitjançant casos pràctics reals, amb instruments per facilitar els processos de canvi organitzatiu.

6. Estudiar els elements que conformen la direcció per processos (DpP), i analitzar el valor generat per la implantació de la DpP.

7. Analitzar com els sistemes d'indicadors o els quadres de comandament fan realitat l'estratègia de l'empresa en tots els nivells d’organització, i aprendre a superar les resistències al canvi que genera la seva posada en marxa.

8. Presentar els processos de reenginyeria i benchmarking.

Més informació

Aquesta assignatura et permetrà:

1. Desenvolupar una visió global i integrada de l'empresa.

2. Tenir contacte amb directors generals i debatre amb ells les decisions de la direcció general.

3. Conèixer nous instruments de gestió estratègica.

4. Millorar els teus coneixements de la realitat empresarial (tant a escala nacional com de les empreses internacionals).

5. Millorar les teves habilitats de treball en equip.

Més informació

És l'evolució pedagògica natural de Direcció de Màrqueting II. En aquesta assignatura, aprendràs a crear, després d'haver entès les estratègies clàssiques del màrqueting, els conceptes i els instruments bàsics. Utilitzant un símil del món dels escacs, es pot dir que a Direcció de Màrqueting I has après el moviment de les peces; a Direcció de Màrqueting II, les jugades més típiques (escac pastor, obertures...) i ara, a Direcció de Màrqueting III, aprendràs a crear les teves pròpies jugades, a tenir el teu estil, a seguir les teves estratègies, a escollir campionats...

Més informació

Aquesta assignatura tracta d'emmarcar les finances com una funció al servei de l'estratègia global de l'empresa, per tal d'incorporar una dimensió més qualitativa a la formació en finances dels estudiants. 

A Finances Corporatives I, els alumnes coneixen els models bàsics de finances per a la creació de valor; en aquesta assignatura, s'analitzen les oportunitats i les amenaces per a l'empresa en aquest àmbit, així com el paper de la funció financera en aquests casos. Es presta una atenció especial als components de curt termini que poden obstaculitzar la creació de valor. La dinàmica de l'empresa amb l'entorn empresarial i els mercats financers condiciona les possibilitats de supervivència i de creació de valor.

Més informació

Direcció de Persones: Contribució Estratègica i Nous Reptes contribueix al desenvolupament d'una nova perspectiva integral i global de l'organització, subratlla especialment el rol estratègic de la direcció de persones a diferents nivells (la funció de la direcció estratègica de recursos humans, la direcció de persones i la direcció d'equips) i proporciona la sensibilitat i els coneixements dels instruments necessaris perquè un graduat en BBA pugui afrontar els nous reptes de la direcció de persones, en el marc de la sostenibilitat i de la responsabilitat social i corporativa.

En acabar l'assignatura, l'alumne serà capaç d'aplicar el concepte de direcció estratègica de recursos humans a diferents entorns organitzatius, de dissenyar polítiques efectives concretes de direcció de persones, coherents amb aquella estratègia, i de desenvolupar propostes per als nous reptes als quals s'enfronten les organitzacions a l'hora de gestionar el talent, tenint molt present el context global en què operen avui en dia aquestes organitzacions.

Més informació

L'assignatura té la missió de mostrar el valor que els sistemes d'informació aporten a les organitzacions. Aquest valor es concreta en quatre nivells:

• Infraestructures

• Aplicacions

• Estratègia

• Innovació

En relació amb la funció directiva, es presenta un marc de govern d'aquests sistemes, i se'n subratlla la naturalesa transversal.

Les activitats d'aprenentatge al llarg de l'assignatura et permetran reflexionar sobre alguns aspectes ètics relacionats amb els sistemes d'informació i sobre la capacitat dels sistemes d'informació com a motors de transformació de la societat.

Al final de l'assignatura, sabràs dissenyar una estratègia de sistemes d'informació alineada amb l'estratègia organitzativa. En concret:

1. Seràs capaç d'analitzar els diferents components dels sistemes d'informació, i el seu paper en l'organització i en la seva estratègia.

2. Coneixeràs el mercat, els actors i les tendències del sector.

3. Seràs capaç d'identificar i aplicar els aspectes rellevants del govern de les tecnologies de la informació i la comunicació en les organitzacions.

Més informació

En acabar l'assignatura, seràs capaç de:

• Conèixer i analitzar, amb una metodologia adequada, els elements fonamentals de l'entorn tecnoeconòmic, social, polític i cultural de les organitzacions (empresarials, públiques i no lucratives).

• Comprendre l'impacte que les organitzacions produeixen en l'entorn.

Sobre aquesta base, els estudiants hauran incorporat una visió global/local sobre la realitat, capaç de generar compromís professional i cívic amb la societat.

Més informació

This subject aims to provide students with the academic skills necessary to study and participate effectively in foreign universities where courses are taught in English, with a special focus on areas related to the field of management.

Més informació

(Des)igualdad
Bioética
Business Communication Skills
Business and human rights
Creative writing
Debates de economía: el mercado y sus errores
Dignity, resistance and social change
ESG: Teorías de la justicia
Gestionando mi BBA I
Historia Económica: Historia de la Globalización, Desarrollo e Integración de la Economía Mundial
History of Islamic Civilization
Human being and the power of collectivity
Introducció a la política
La música como fenómeno sociocultural
Organizaciones internacionales en la globalización
Persuasión y Management
Qui es fa càrrec de la meva vida? (Sobre)viure a ESADE entre l'urgent i l'important
Seis momentos de la historia de la gestión
Spain and Catalonia through cinema
Theatre-based techniques to enhance communication skills
Anthropology: Cultures and religious traditions
Deutsch 1
Deutsch 2
Entrenamiento al Liderazgo Social: Comunicación en Público
Français 1
Français 2
Política, Empresa y Sociedad
CEE: Country Report: Cómo negociar en el mundo
CEE: Organización Industrial: Análisis económico de un sector empresarial
CIM: Dynamic Meeting Skills
Coaching and Personal Effectiveness: How to be an authentic leader
Entorno y retos de futuro
GSI: Visualización de información de negocio
Growth and Transformation in Retail and Franchise
International Management
Strategic and Business Consulting
CIM: Effective Presentations
GSI: Programación de Web Apps
TCO: Gestión de conflictos y negociación
CEE: Economía de la UE. Políticas y problemas
CEE: The Emergence of China in the 21st Century
CIM: Business Writing: Professional Summaries
CIM: Language & Communication Strategies
CIM: TOEFL Preparation
Deutsch 3
Deutsch 4
Deutsch 6
Deutsch für Internationales Management I (Deutsch 5)
Economía desde la tumba: duelo a muerte de economistas (ya muertos)
El autoconocimiento: factor clave para la vida profesional de éxito
Emerging Markets
FinTech & Big Data in Finance
Français 3
Français 4
Français 5
GSI: Business & Excel Solutions Advanced
GSI: Business & Excel Solutions Intermediate
GSI: Intro to Programming with Python
GSI: Programación Avanzada de Web Apps
La crisis económica y el Euro
Management accounting
Marketing with China
Non-Market Strategy Relations
Software estadístico y Visualización
TCO: Motivation, Values and Commitment
TDP: Business networks and global organization
TDP: Managing Diversity
Temas de Management a través de historias bien contadas (una perspectiva antropológica sobre estrategias, liderazgo y motivaciones)
Topics in International Economics
Anthropology: In Search of Principles for a Career Philosophy: Lessons from Art and Literature
Anthropology: In Search of Principles for a Life Philosophy: Lessons from Art, History and Economics
B&E: Global Environmental Challenges and the Business Response
Business-Government relations: markets, public sector and lobbying
CI: Fast Track Career en Mercados de Consumo
CIM: Advanced Presentation Techniques
CIM: Negotiations Skills
CMP: Implementing strategy: Processes and Indicators
Change Management for Service Excellence
Corporate Governance
Corporate Impact Strategies
Corporate Venturing - How mature companies innovate through Start up's
Digital Advertising
EEO: Re-Imagining capitalism: alternatives for the XXI century
EEO: Sustainability, Business and Values
ELS: Marketing Social
ESG: La Cooperación en América Latina
ESG: Una ventana abierta a América Latina II
Entrepreneurship
Family Business
GSI: Programación de Mobile Apps
Gobernanza Relacional
ICFD: Consolidation of Financial Statements
ISM: Modern Research techniques to understand the market
Incorporándonos a las Organizaciones (la gestión de los primeros pasos en la empresa)
Investing for Social and Environmental Impact: A New Approach to Venture Capital
MFGV: Applied Portfolio Management
MFGV: Derivatives
MFGV: Operativa dels Mercats Financers
Managing Services
Marketing & Sociedad: valores, cambio e impacto social
Marketing Research for Decision Making
OC: Banca privada y gestión de patrimonio
OC: Fusiones y Adquisiciones
Predictably Irrational: the Psychology and Economics of Decision Making
Project Management
Supply Chain Management
TCO: Communication and Leadership
TDP: Doing Business Across Cultures
Trending Topics en Economía: la cara y la cruz
Capstone Module: Imagine the Future of Business
Capstone Module: Lideratge, valors i auto-coneixement


QUART CURS

A tercer curs o a quart, tots els estudiants participen en el programa d'intercanvi internacional, una oportunitat única que et permet cursar un semestre dels teus estudis en una de les seixanta universitats d'arreu del món amb les quals ESADE té convenis d'intercanvi. Per la seva banda, els alumnes d'aquestes universitats que duen a terme el seu període d'intercanvi a ESADE proporcionen a les classes una visió encara més internacional.

Aquesta assignatura brinda una oportunitat d'aprenentatge clau en el currículum de l'estudiant de BBA, entre altres motius perquè les funcions que aquest exercirà a l'empresa li permetran posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents assignatures cursades fins aleshores.

El Pràcticum es caracteritza perquè combina dues dimensions indissociables:

1. Una dimensió professional, que ofereix la possibilitat de viure la realitat d'una organització i participar en activitats professionals

2. Una dimensió acadèmica, que permet aplicar els coneixements adquirits en les assignatures del Grau a l'exercici de les funcions assignades dins de l'empresa.

Per a la realització del Pràcticum, comptaràs amb la guia d'un tutor d'empresa i d'un tutor acadèmic.

El Pràcticum contribueix, junt amb les experiències d'aprenentatge iniciades en el segon curs, a assolir el tercer objectiu d'aprenentatge del Grau en Direcció d'Empreses - BBA, ja que permet als estudiants demostrar rigor, esperit crític i creativitat en l'aplicació dels coneixements adquirits i en el desenvolupament de les habilitats pròpies de l'exercici de l'activitat professional.

Més informació

El Treball Final de Grau (TFG) és una oportunitat per integrar, de manera individual, els coneixements adquirits durant les diferents assignatures i les habilitats desenvolupades en les diverses situacions d'aprenentatge del Grau en Direcció d'Empreses - BBA. L'acompliment en aquesta assignatura i, en particular, el nivell de qualitat del TFG resultant demostraran fins a quin punt s'han assolit els objectius d'aprenentatge del Grau.

A més, l'elaboració d'un TFG complex, autèntic i integrador contribuirà a treballar els eixos de desenvolupament educatiu del Grau en Direcció d'Empreses - BBA:

• El foment de l'autoregulació per part dels estudiants

• L'aprenentatge de determinades qüestions i problemàtiques, en tola la seva complexitat

• L'articulació dels aprenentatges mitjançant tasques similars a les pròpies de l'exercici professional.

El Treball Final de Grau es pot realitzar en una d'aquestes tres modalitats:

1. Business Plan

2. In-Company Business Project

3. Tesina